Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (Biała-Bobroszewice)

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127 pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. przebudowę rowu melioracyjnego stanowiącego działki nr 14 i 15, mapa 9, obręb Prężynka polegającej na:
 1. likwidacji istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką nr 414 w km 49+568,84 z rur stalowych spiralnie karbowanych o średnicy 1500mm, rzędna wlotu 232,66m n.p.m., rzędna wylotu 232,43m n.p.m., skarpy przepustu umocnione z kostki brukowej kamiennej,
 2. budowie przepustu pod drogą wojewódzką nr 414 w km 49+568,84 z rur PEHD o średnicy 1500mm, rzędna wlotu 232,60m n.p.m., rzędna wylotu 232,35m n.p.m., spadek podłużny 1,0%, długość całkowita 25,30m, wlot i wylot umocnione za pomocą obruku kamiennego na pełną wysokość skarpy wraz z dnem i częścią rowów przydrożnych, umocnienie na szerokości 12 m (po 6 m od osi przepustu), wlot i wylot przepustu ścięte pod kątem pochylenia skarpy 1:1,5
 1. likwidację istniejącego urządzenia wodnego – prawego rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 412 w km:
 1. 0+000 – 0+077 na długości 77mb
 2.  0+320 (kilometraż lokalny) – 49+565 (kilometraż globalny) na długości 699mb
 3. 49+575 – 50+204 na długości 629mb
 1. przebudowę istniejących urządzeń wodnych - lewych rowów przydrożnych drogi wojewódzkiej nr 412 w km:
 1. 48+897 – 49+568 na długości 671m, szerokości dna 0,4m, głębokości nie mniejszej niż 0,5m, wraz z wylotem do rowu melioracyjnego (działka nr 15, mapa 9, obręb Prężynka), rzędna wylotu do rowu melioracyjnego 232,80m n.p.m.

Współrzędne geograficzne:

- początek rowu 50°22ʹ8.012ʺ N, 17°39ʹ14.939ʺ E

- koniec rowu 50°21ʹ49.192ʺ N, 17°38ʹ57.884ʺ E

raz z zarurowaniami pod zjazdami i skrzyżowaniami, o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

- zjazd pod zatoką autobusową z rury karbowanej PE o średnicy 600mm, początek zarurowania w km 50+055,32; koniec zarurowania w km 50+107,02; rzędna wlotu i wylotu dostosowane do warunków miejscowych, ścięte pod kątem 1:1,5 i umocnione kostka kamienną,

- zjazd indywidualny w km 48+990,46 z rur karbowanych o średnicy 500mm, długość 8,60m, rzędna wlotu i wylotu dostosowane do warunków miejscowych, ścięte pod kątem 1:1,5 i umocnione kostka kamienną,

- zjazd publiczny w km 49+192,43 z rur karbowanych o średnicy 500mm, długość 8,70m, rzędna wlotu i wylotu dostosowane do warunków miejscowych, ścięte pod kątem 1:1,5 i umocnione kostka kamienną,

- zjazd indywidualny w km 49+701,07 z rur karbowanych o średnicy 500mm, długość 10,1m, rzędna wlotu i wylotu dostosowane do warunków miejscowych, ścięte pod kątem 1:1,5 i umocnione kostka kamienną,

 1. 49+568 – 50+204 na długości 636m, szerokości dna 0,4m, głębokości nie mniejszej niż 0,5m, wraz z wylotem do rowu melioracyjnego (działka nr 15, mapa 9, obręb Prężynka), rzędna wylotu do rowu melioracyjnego 232,80m n.p.m.

Współrzędne geograficzne:

- początek rowu 50°21ʹ49.092ʺ N, 17°38ʹ57.787ʺ E

- koniec rowu 50°21ʹ31.636ʺ N, 17°38ʹ40.875ʺ E

 1. budowę urządzenia wodnego – prawego rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 412 w km 49+375 – 49+568 na długości 193m szerokości dna 0,4m, głębokości nie mniejszej niż 0,3m, wraz z wylotem do rowu melioracyjnego (działka nr 14, mapa 9, obręb Prężynka), rzędna wylotu do rowu melioracyjnego 232,80m n.p.m.

      Współrzędne geograficzne:

      - początek rowu 50°21ʹ54.869ʺ N, 17°39ʹ1.869ʺ E

      - koniec rowu 50°21ʹ49.604ʺ N, 17°38ʹ56.636ʺ E

 1. budowę urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej:
 1. W1 do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 14, mapa 9, obręb Prężynka o parametrach: średnica 400mm, rzędna wylotu 232,60m n.p.m., wylot zakończony kratą, umocnienie skarpy, dna i przeciwskarpy kostka kamienną,

            Współrzędne geograficzne: 50°21ʹ49.504ʺ N, 17°38ʹ56.575ʺ E

 1. W2 do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 14, mapa 9, obręb Prężynka o parametrach: średnica 400mm, rzędna wylotu 232,53m n.p.m., wylot zakończony kratą, umocnienie skarpy, dna i przeciwskarpy kostka kamienną,

            Współrzędne geograficzne: 50°21ʹ49.564ʺ N, 17°38ʹ56.700ʺ E

 1. W3 do rowu przydrożnego gminnego zlokalizowanego na działce nr 1898/1, mapa 31, obręb Biała o parametrach: średnica 315mm, rzędna wylotu 246,37m n.p.m., zakończony kratą, umocnienie skarpy, dna i przeciwskarpy kostka kamienną,

            Współrzędne geograficzne: 50°22ʹ18.035ʺ N, 17°39ʹ21.933ʺ E

 1. Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą wylotów:
 1. W1 do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 14, mapa 9, obręb Prężynka zebranych ze zlewni o wielkości 0,86 ha w ilości: Qśr=31,7 m3/d, Qmax=175,3m3/h, Qmax=7130,2m3/rok
 2.  W2 do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 14, mapa 9, obręb Prężynka zebranych ze zlewni o wielkości 0,88 ha w ilości: Qśr=32,5m3/d, Qmax=1759,88m3/h, Qmax=7315,4m3/rok
 3. W3 do rowu przydrożnego zlokalizowanego na działce nr 1898/1, mapa 31, obręb Biała zebranych ze zlewni o wielkości 0,02 ha w ilości: Qśr=0,82 m3/d, Qmax=4,14m3/h, Qmax=185,2m3/rok

o parametrach: zawiesina ogólna ≤ 100mg/l, węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.