Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki drzew po zmianie ustawy o ochronie przyrody

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie w dniu l stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 2249) Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z pismem Generalnego Konserwatora Zabytków, przy podejmowaniu decyzji na temat wycinek drzew i krzewów z obszarów wpisanych do rejestru zabytków nadrzędnymi pozostają zapisy art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mówiące o tym, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

Oznacza to, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, jak również położonych na terenie wpisanych do rejestru układów urbanistycznych lub ruralistycznych.

W świetle przepisów ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie ma znaczenia czy nieruchomość wpisana do rejestru zabytków stanowi własność osoby fizycznej. Podobnie zapis art. 83f ust. la pkt 5 lit. b ustawy o ochronie przyrody nie daje radzie gminy możliwości decydowania o zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na wycinkę drzew i krzewów z terenu wpisanego do rejestru zabytków.