Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Ustronianka Sp. z o.o.- odprowadzanie ścieków przemysłowych Zakład Nr 3 Biała

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 listopada 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) decyzji Starosty Prudnickiego dnia 10 marca 2016 r., znak: WIO-I.6341.2.2016 udzielającej firmie Ustronianka Sp. z o.o. 43-450 Ustroń, ul. Jelenica 72 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego stanowiących mieszaninę ścieków technologicznych z mycia i dezynfekcji hal i urządzeń technologicznych oraz ścieków bytowych wytwarzanych na terenie Zakładu Nr 3 w Białej do urządzeń kanalizacyjnych należących do NUTROGENICA Bożek Zuzanna i Michał Spółka Jawna z siedzibą w Ustroniu tj. zmiany w/w decyzji w pkt I w zakresie zwiększenia dopuszczalnego stężenia azotu amonowego z 0,124 mgNNH4/l na 10 mgNNH4/l.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.