Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Prudnik na przebudowę rowu w m. Czyżowice

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2016 r. na wniosek z dnia 27 września 2016 r. (uzupełniony 20 października 2016 r.) Pana Wincentego Napiórkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe i Nadzory mgr inż. Wincenty Napiórkowski z siedzibą w Prudniku działającego z upoważnienia Burmistrza Prudnika,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj:

  1. likwidację czterech przepustów betonowych na trasie projektowanego rurociągu położonych na wysokości działki nr 134 k.m. 2 obręb Czyżowice (szt. 2) oraz działki nr 136/1 k.m. 2 obręb Czyżowice (szt. 2) o parametrach:
  1. Ø 0,50m; L = 6,0m
  2. Ø 0,50m; L = 4,0m
  3. Ø 0,40m; L = 6,0m
  4. Ø 0,30m; L = 7,0m
  1. przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego „X”  w km od 0+013 do 0+095 wchodzącego w skład działki nr 470/1 k.m. 2 obręb Czyżowice, ziemnego, otwartego na odcinku 82 m  polegającą na zarurowaniu tego odcinka rurą o średnicy 500mm wraz z wylotem rurociągu długości 1,20m i szerokości 1,20m.

Współrzędne geograficzne:

- początek rurociągu: 50°21ʹ55.28ʺN                        17°34ʹ45.30ʺE

- koniec rurociągu:      50°21ʹ55.65ʺN                       17°34ʹ48.20ʺE

  1. budowę przepustu na rowie X1 pod drogą gminną (działka nr 470/1 k.m. 2 obręb Czyżowice) w celu przeprowadzenia wód z rowu X1 do rowu X, o parametrach:
  1. Ø 0,50m
  2. L = 5,0 m

Współrzędne geograficzne:

- początek przepustu: 50°21ʹ56.22ʺN,           17°34ʹ42.29ʺE

- koniec przepustu:     50°21ʹ56.09ʺN            17°34ʹ42.04ʺE

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.