Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód rzeki osobłogi - Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 11 października 2016 r. znak: LDW 2016/10/0591 Pani Ewy Nowickiej pełnomocnika Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 48-100 Głubczyce, ul. Powstańców 2 (uzupełnionym w dniu 24 października 2016 r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Wykonanie urządzenia wodnego tj. budowę wylotu odprowadzającego oczyszczone ścieki komunalne projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków  do rzeki Osobłoga w km 28+800 (działka nr 208/1, k.m. 9, obręb Dzierżysławice) o parametrach:

      - średnica wylotu                         200 mm

      - murek oporowy z beton             B25

      - rzędna dna rzeki                        191,50 m n.p.m.

      - rzędna dna wylotu                     192,95 m n.p.m.

- wylot z klapą zwrotną,

- skarpa umocniona narzutem kamiennym 50 m poniżej i 50 m powyżej wylotu,

Współrzędne geograficzne wylotu:         N 50°19ʹ1,77"       E 17°48'34,27"

  1. Szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków  położonej na terenie działki nr 183, mapa 1 obręb Klisino do rzeki Osobłoga w km 28+800 w ilości:

Qśrd= 103,6 m3/d

Qmaxh= 12,09 m3/h

Qmaxroczne= 37814,0 m3/rok

o parametrach:

BZT5                                   ≤ 40 mgO2/l

ChZT5                        ≤ 150 mgO2/l

Zawiesina ogólna       ≤ 50 mg/l

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.