Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek nr GDDKiA-O/OP-D-9/is/026/PWP/DK40/11/2011 z dnia 22 marca 2011r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 40 w miejscowości Stare Kotkowice na odcinku od km 43+444 do km 44+835 do ziemi za pomocą:
- wylotu W1 w ilości Qmax = 333,25 m3/h, Qśr = 4457,39 m3/dobę
- wylotu W2 w ilości Qmax = 58,12 m3/h, Qśr = 1554,56 m3/dobę
- wylotu W3 w ilości Qmax = 111,83 m3/h, Qśr = 2991,22 m3/dobę
- wylotu W4 w ilości Qmax = 112,59 m3/h, Qśr = 3011,63 m3/dobę
o parametrach
zawiesina ogólna do 100 mg/l
węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
 
 
            Zgodnie z art. 73§1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia przeglądać
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Prudniku pokój, 209 akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki
i odpisy.Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-05-02