Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowoania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek nr 69/459-RMS/dk/11 z dnia 27 kwietnia 2011r. pani Doroty Kawala pracownika Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA Sp. j. z Krakowa  będącej pełnomocnikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1.       wykonanie wylotów (Wrp1, Wrp2, Wrl1, Wrl2) z projektowanych rowów przydrożnych wzdłuż przebudowywanego do rowu melioracyjnego (działki nr 1490, 800, 1386 k.m. 11 obręb Racławice Śląskie),
2.       wykonanie wylotu Wm1 odprowadzającego wody spływające z jezdni projektowanego obiektu mostowego do rowu przydrożnego
3.       wykonanie wylotów (Wrp3, Wrp4, Wrl3, Wrl4) z projektowanych rowów przydrożnych wzdłuż przebudowywanego odcinka DW417 do rzeki Osobłoga (działki nr 1489 k.m. 11, 1384, 624/3, 1500 k.m. 10 obręb Racławice Śląskie)
4.       budowa mostu na rzece Osobłoga w km 21+071 w ciągu przebudowywanej DW417 km 0+293,67 (wg opracowania)
5.       budowę przepustu P-1 na rowie melioracyjnym w ciągu przebudowywanej DW417 w km 0+059,25 (wg opracowania) wraz z budową umocnień na skarpach przy wlocie i wylocie z przepustu P-1 (działki nr 800, 1386 k.m. 11, 1400 k.m. 5 obręb Racławice Śląskie)
6.       budowę przepustu P-2 na rowie przydrożnym w ciągu przebudowywanej DW417 w km 0+081,30 (wg opracowania) – działka nr 800 k.m. 11 obręb Racławice Śląskie
7.       rozbiórkę przepustu P-2 na rowie przydrożnym w ciągu przebudowywanej DW417 w km 0+081,30 (wg opracowania)
8.       budowę rowów przydrożnych wzdłuż przebudowywanej DW417 na odcinkach:
- 0+086,75 – 0+281,19 (wg opracowania)
- 0+305,86 – 0+431,70 (wg opracowania)
na działkach nr 1388/9, 799, 1490, 800, 1386, 648 k.m. 11, 1500, 1384, 617/2, 616/6, 616/4, 543, 544, 545, 1370, 625, 624/1, 624/2, 542, 1373 k.m. 10 obręb Racławice Śląskie,
9.       budowę umocnień w dnie i na skarpach powyżej i poniżej zaprojektowanego obiektu mostowego na rzece Osobłoga od km 21+021 do km 21+121 (działki nr 801/2, 1489, 1385 k.m. 11, 1384, 542,624/3, 1500 k.m. 10 obręb Racławice Śląskie)
10.   przebudowę rowu melioracyjnego na odcinku o łącznej długości L= 79,10 m (działki nr 1491, 1490, 800, 648 obręb Racławice Śląskie)
11.   wykonanie przewiertu sterowanego na kabel telefoniczny pod dnem rzeki Osobłoga w km 21+045,23 (działki nr 1384, 1500 k.m. 10, 1489 k.m. 11obręb Racławice Śląskie)
12.   rozbiórka istniejącego mostu na rzece Osobłoga w km 31+090 w ciągu istniejącej DW417 w km 6+697
13.   likwidację istniejącego rowu melioracyjnego o długości L=26,50 m (działka nr 1490 k.m. 11 obręb Racławice Śląskie)
14.   likwidacja istniejącego przepustu o średnicy 500 mm w km DW417 6+862,47 o długości L=4,20 m (działka nr 1384 k.m. 10 obręb Racławice Śląskie)
15.   likwidację istniejących rowów przydrożnych wzdłuż istniejącej DW417 (działki nr 1386, 648 k.m. 11, 1384, 617/2, 616/6, 616/4, 615/3, 625, 1370, 1384, 543 k.m. 10 obręb Racławice Śląskie)
16.   odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem Wm1 (działka nr 624/2 k.m. 10 obręb Racławice Śląskie) poprzez korytko skarpowe do projektowanego rowu przydrożnego po lewej stronie DW417 w ilości
Qmax = 0,34 m3/h
Qśr. = 1,24 m3/dobę
o parametrach
zawiesina ogólna do 100 mg/l
węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
 
Zgodnie z art. 73§1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia przeglądać
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Prudniku pokój, 209 akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki
i odpisy.
           
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-06-02