Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek M.S.M. „PONTEX” Sp. z o.o.41-400 Mysłowice, Pl. Mieroszewskich 1 będącego pełnomocnikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wykonanie przewodu rozsączającego (DN 300, L=36 m, działka nr 1298/2 k.m. 2 obręb Racławice Śląskie) wody opadowe i roztopowe z odwodnienia wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Racławice Śląskie w km drogi 4+127
  2. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Racławice Śląskie w km drogi 4+127 do ziemi za pomocą przewodu rozsączającego w ilości Q = 13,2 l/s  o parametrach
zawiesina ogólna do 100 mg/l
węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
 
 
            Zgodnie z art. 73§1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia przeglądać
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku ul. Parkowa 10 piętro III akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki
i odpisy.
           
 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-05-10