Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Krzysztofa Cichoń zam. w Rozkochowie gm. Walce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do rowu z części działki nr 152/14 oraz z części działki nr 152/8 położonych w miejscowości Głogówek obręb Wielkie Oracze
  2. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części działki działki nr 152/14 oraz części działki nr 152/8 obręb Wielkie Oracze do rowu za pomocą wylotu w ilości Qśr = 19 l/s (16,42 m3/d) o parametrach
zawiesina ogólna do 100 mg/l
węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
 
 
            Zgodnie z art. 73§1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia przeglądać
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku ul. Parkowa 10 piętro III akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki
i odpisy.
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-04-20