Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia w części decyzji nr Ro.II.6223-25/05 z dnia 3.11.2005 r.

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 marca 2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w części odprowadzania ścieków technologicznych – popłuczyn z filtrów do potoku Słokowskiego w km 8+400 w ilości Q=20 m3/d o składzie nie przekraczającym parametrów:

- zawiesiny ogólne – nie większe niż 25 mg/l

- żelazo ogólne – nie większe niż 10 mg/l

udzielonego Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 43 decyzją nr Ro.II.6223-25/05 z dnia 3 listopada 2005 r. wraz z określonymi w przedmiotowej decyzji warunkami i obowiązkami tj. w zakresie poboru próbek do analizy na wylocie do odbiornika, prowadzeniu badań ścieków technologicznych zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz w zakresie prowadzenia raz w roku konserwacji potoku Słokowskiego w km 8+330 – 8+430.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu tj. 730-1530.