Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 marca 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 2 marca 2016 r. (brak znaku) Pana Władysława Podróżnego Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej przy ul. Prudnickiej 43 (uzupełnionym w dniu 11kwietnia 2016 r.) w sprawie:

  1. wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej na terenie aglomeracji „Biała” do urządzenia wodnego będącego własnością Gminy Biała w km 0+125 w ilości:

Qśrd= 255 m3/d

Qmaxh= 26,5 m3/h

Qmaxroczne= 93075 m3/rok

o parametrach:

BZT5                                   ≤ 40 mgO2/l

ChZT5                        ≤ 150 mgO2/l

Zawiesina ogólna       ≤ 50 mg/l

  1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekóww Białej do rowu melioracyjnego nr 23 w km 0+125 w ilości Qśrd = 170 m3/d, Qmaxd = 200 m3/d udzielonego Wodociągom i Kanalizacji w Białej Sp. z o.o., 48-210 Biała, ul. Prudnicka 43 decyzją nr Ro.II.6223-11/08 z dnia 8 stycznia 2009 r. wraz z określonymi w przedmiotowej decyzji warunkami i obowiązkami.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.