Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych do ziemi- Wodociągi i kanalizacja w Białej

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 marca 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Wodociągów
i Kanalizacji w Białej Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych – popłuczyn  ze Stacji Uzdatniania Wody mieszczącej się w miejscowości Gostomia do potoku Słokowskiego w km 8+400 (działka nr 138 km. 1 obręb Rostkowice) stanowiącego własność Gminy Biała w ilości:

Qmax = 3700 m3/rok

Qśrd = 20 m3/d

Qmaxh = 1 m3/h

o parametrach:

  • Zawiesina ogólna                   ≤ 35 mg/l
  • Żelazo ogólne                         ≤ 10 mg/l

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.