Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych- RSP jasiona

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U.z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lutego 2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (ścieki technologiczne z mycia i dezynfekcji hal i urządzeń technologicznych oraz ścieki bytowe wytwarzane na terenie RSP Jasiona 16  do urządzeń kanalizacyjnych – punktu zlewnego miejskiej oczyszczalni ścieków w Prudniku w ilości Qmax=180 m3/rok, Qśrd= 0,4838 m3/d, Qmax=1,0503 m3/h o parametrach:

  • Azot amonowy                            ≤ 200 mgNNH4/l
  • fosfor ogólny                               ≤ 9,0 mgP/l

udzielonego Spółdzielni Produkcyjnej Jasiona 16 decyzją nr GNO-V.6341.1.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. wraz z określonymi w przedmiotowej decyzji warunkami i obowiązkami.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.