Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia na pobór wód podziemnych-Ustronianka

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U.z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni nr 1 i nr POLARIS 1A oraz z utworów trzeciorzędowych za pomącą studni wierconej nr 2 dla potrzeb produkcyjnych i socjalno-bytowych Zakładu Nr 3 w Białej w łącznej ilości:

Qmax = 85,0 m3/h

Qmaxd = 2000 m3/d

Qśrd = 1968 m3/d

przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych dla poszczególnych studni w wysokości:

- studnia nr 1 i Polaris1A       Q=47,0 m3/h

- studnia nr 2                          Q=38,4 m3/h”

udzielonego Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” Michał Bożek 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 48, 43-450 Ustroń decyzją nr Ro.II.6223-1/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. wraz z decyzjami zmieniającymi tj. decyzją nr GNO-V.6341.25.2011 z dnia 16 stycznia 2012 r. oraz decyzją nr WIO-I.6341.18.2015 z dnia 11 września 2015 r. wraz z określonymi w przedmiotowych decyzjach warunkami i obowiązkami.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.