Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępaowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek nr GDDKiA-O/OP-D-9/is/026/PWP/DK40/3/11 z dnia 20 stycznia 2011r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 40 w miejscowości Twardawa na odcinku od km 50+717 do km 51+685 do ziemi za pomocą:

-  wylotu W1 w ilości Qmax = 49,93 l/s, Qmax = 2479,0 m3/rok

- wylotu W2  w ilości Qmax = 10,24 l/s, Qmax = 509,0 m3/rok

- wylotu W3 w ilości Qmax = 53,35 l/s, Qmax = 2649,0 m3/rok

o parametrach

zawiesina ogólna do 100 mg/l

węglowodory ropopochodne do 15 mg/lInformację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-02-04