Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek nr GDDKiA-O/OP-P-4/is/026/PWP/DK40/74/2010 z dnia 25 listopada 2010r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 40 w miejscowości Głogówek na odcinku od km 40+000 do km 40+135 do Młynówki Głogówek za pomocą:
- wylotu W1 w ilości Qmax = 7,02 l/s, Qmax = 348,7 m3/rok
- wylotu W2 w ilości Qmax = 7,70 l/s, Qmax = 382,3 m3/rok
o parametrach
zawiesina ogólna do 100 mg/l
węglowodory ropopochodne do 15 mg/l 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-12-29