Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Powiatu Strzeleckiego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 10 lipca 2015 r. (uzupełniony w dniu 12 sierpnia 2015 r.) Pana Arkadiusza Żurakowskiego prowadzącego działalność pod nazwą ar-dom biuro projektowo usługowe mgr inż. Arkadiusz Żurakowski, ul. Mierosławskiego 19, 48-200 Prudnik działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Wykonanie urządzenia wodnego - wylot kanalizacji deszczowej odprowadzający wody z odwodnienia drogi powiatowej klasy G nr 1416 O Sieroniowice-Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka do rzeki Ligocki w km 2+724 (działka nr 623/1346 mapa 2, obręb Sieroniowice) w istniejącej ściance przepustu o parametrach:

- wylot betonowy o średnicy 315 mm,

- rzędna dna wylotu 247,60m n.p.m.

- rzędna dna rzeki 247,10m n.p.m.

- umocnienie skarp rzeki Ligocki kostką kamienną (w miejscu istniejącego umocnienia płytą ażurową),

- zachowane umocnienie dna cieku kostką kamienną.

Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°27ʹ31.20ʺ E 18°21ʹ02.33ʺ

  1. Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z odwodnienia drogi powiatowej klasy G nr 1416 O Sieroniowice-Ujazd
    w m. Sieroniowice ul. Strzelecka do rzeki Ligocki w km 2+724 za pomocą wylotu
    w ilości: Qmaxh=0,308 m3/h, Qmax=2610 m3/rok, Qśrd= 6,9 m3/d o parametrach:
  • Zawiesina ogólna                             ≤ 100 mg/l
  • Węglowodory ropopochodne          ≤15 mg/l

Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°27ʹ31.20ʺ           E 18°21ʹ02.33ʺ

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu tj. 730-1530.