Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód-odwodnienie drogi wewnętrznej w Prudniku

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lipca 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek (uzupełniony w dniu 3 sierpnia 2015 r.) Pana Jana Dróżdża prowadzącego działalność pod nazwą P.P.B.H. „BUDART” z siedzibą przy ul. Wasylewskiego 12/5, 48-304 Nysa działającego w imieniu Gminy Prudnik w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Wykonanie urządzenia wodnego:
  1. budowę na działkach nr 1204/15, 1205/15, 1199/11, 1197/11 i 1196/11 mapa 5, obręb Prudnik rowu odwadniającego drogę wewnętrzną (działki nr 1203/11 i 1199/11 mapa 5, obręb Prudnik) oraz działki sąsiednie (działki nr 1197/11 i 1196/11 mapa 5, obręb Prudnik) o parametrach:

- całkowita długość rowu w tym 178 m rowu ziemnego i 50 m rowu zarurowanego,

- parametry rowy ziemnego: szerokość dna 0,50 m, nachylenie skarp 1:1,5, głębokość rowu 0,69 m,

- parametry rowu w części zarurowanej: rura PVC o średnicy 500 mm, głębokość posadowienia rurociągu 1,88 m, rurociąg zakończony wylotem do rzeki Prudnik w km 16+490,

  1.  Budowę wylotu rowu odwadniającego drogę wewnętrzną (działki nr 1203/11 i 1199/11 mapa 5, obręb Prudnik) oraz działki sąsiednie (działki nr 1197/11 i 1196/11 mapa 5, obręb Prudnik) do rzeki Prudnik w km 16+490 (działka nr 623/1 mapa 5 obręb Prudnik) o parametrach:

- wylot betonowy o średnicy 500 mm,

- długość wylotu 150 cm,

- szerokość wylotu 200 cm,

- grubość skrzydełek 25 cm,

- rzędna dna wylotu 248,82m n.p.m.

- rzędna dna rzeki 247,43m n.p.m.

- wylot zakończony klapą zwrotną ukośną,

- wylot umocniony narzutem kamiennym ciężkim na długości 4 m (2 m poniżej i 2 m powyżej wylotu), poniżej narzutu kamiennego  - palisadka z palików,

  1. Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych
    z odwodnienia drogi gminnej wewnętrznej oraz działek sąsiednich do rzeki Prudnik w km 16+490 za pomocą wylotu w ilości: Qmaxh=11,52 m3/h, Qmax=100915,2 m3/rok, Qśrd= 11,52 m3/d

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu tj. 730-1530.