Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód-odwodnienie ul. Łuczniczej w Prudniku

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 24 czerwca 2015 r. Pana Jana Dróżdża prowadzącego działalność pod nazwą P.P.B.H. „BUDART” z siedzibą przy ul. Wasylewskiego 12/5, 48-304 Nysa działającego w imieniu Gminy Prudnik w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Wykonanie urządzenia wodnego - wylot kanalizacji deszczowej odprowadzający wody z odwodnienia ulicy Łuczniczej w Prudniku do rzeki Prudnik w km 16+ 730 (działka nr 623/1 mapa 7, obręb Prudnik) o parametrach:

- wylot betonowy o średnicy 60 cm,

- długość wylotu 150 cm,

- szerokość wylotu 200 cm,

- rzędna dna wylotu 248,77m n.p.m.

- rzędna dna rzeki 248,17m n.p.m.

- wylot umocniony narzutem kamiennym, ciężkim grubości 0,50 m na długości 4 m
(2 m poniżej i 2 m powyżej wylotu),

  1. Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z odwodnienia drogi gminnej - ul. Łuczniczej w Prudniku do rzeki Prudnik za pomocą wylotu w ilości: Qmaxh=154,8 m3/h, Qmax=1322611,2 m3/rok, Qśrd= 1,12 m3/d

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu tj. 730-1530.