Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego - pobór wód podziemnych WNWM Ustronianka

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2015 r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie zmiany w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji Starosty Prudnickiego nr Ro.II.6223-1/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. zmienionej decyzją nr GNO-V.6341.25.2011 z dnia 16 stycznia 2012 r., udzielającej Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych nr 1, 1A i 4 oraz utworów trzeciorzędowych za pomącą studni wierconej nr 2 dla potrzeb produkcyjnych i socjalno-bytowych Zakładu Nr 3 w Białej w zakresie punktu I.

Zmiana polega na:

  1. zastąpieniu w całości zapisu pkt I zmienianej decyzji zapisem:

„Udzielić Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” Michał Bożek 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 48 Zakład Nr 3 w Białej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni nr 1 i nr POLARIS 1A oraz
z utworów trzeciorzędowych za pomącą studni wierconej nr 2 dla potrzeb produkcyjnych
i socjalno-bytowych Zakładu Nr 3 w Białej w łącznej ilości:

Qmax = 85,0 m3/h

Qmaxd = 2000 m3/d

Qśrd = 1968 m3/d

przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych dla poszczególnych studni w wysokości:

- studnia nr 1 i 1A            Q=47,0 m3/h

- studnia nr 2                    Q=38,4 m3/h”

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu tj. 730-1530.