Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - TOMEX Skład Opału, Skup Złomu

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 20 lipca 2015 r. Pana Tomasza Stanka właściciela firmy TOMEX Skład opału, skup złomu z siedzibą w Niemysłowicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.
  1. Studni chłonnej St1 na działce nr 2627/106 k.m. 1 obręb Prudnik o parametrach: studnia betonowa o średnicy wewnętrznej 1000mm, głębokość 2,0m, rzędna terenu 259,90m n.p.m., rzędna dna studni 257,90m n.p.m., rzędna wylotu kanału 259,00m n.p.m., współrzędne geograficzne: N 50°20ʹ02,42ʺ E 17°35ʹ18,22ʺ
  2. Studni chłonnej St2 na działce nr 2627/106 k.m. 1 obręb Prudnik o parametrach: studnia betonowa o średnicy wewnętrznej 600mm, głębokość 1,0m, rzędna terenu 260,25m n.p.m., rzędna dna studni 259,25m n.p.m., rzędna wylotu kanału 259,75m n.p.m., współrzędne geograficzne: N 50°20ʹ00,66ʺ E 17°35ʹ17,92ʺ
  1. Szczególne korzystanie z wód tj.
  1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z utwardzonego terenu składu za pomocą studni St1 do ziemi w ilości: Qmaxh=4,50 m3/h, Qmax=289,14 m3/rok, Qśrd= 1,75m3/d o parametrach:

Zawiesina ogólna                              ≤ 100 mg/l

Węglowodory ropopochodne           ≤ 15 mg/l

  1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z dachu kontenera socjalnego na terenie składu opału i skupu złomu za pomocą studni St2 do ziemi w ilości: Qmaxh=0,18 m3/h, Qmax=11,72 m3/rok, Qśrd= 0,07 m3/d

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu tj. 730-1530.