Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego-wykonanie urzadzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód -inwestycja GDDKiA w Opolu DK 40 m. Wierzbiec

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 marca 2015 r. na wniosek nr O.OP.I-2.et.2400.DK40.5.2015 z dnia 24 marca 2015 r. Pana Jerzego Roczka Z-cy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych:
  1. przebudowę rowu melioracyjnego nr 22 polegającą na:

- rozbiórce istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym w km 9+238 DK 40
w miejscowości Wierzbiec o parametrach: przepust z prefabrykowanych rur betonowych o średnicy 800mm, długość przepustu10,6m, ściany czołowe betonowe, dno wlotu
i wylotu nieumocnione,

- budowie przepustu na rowie melioracyjnym w km 9+238 DK 40 w miejscowości Wierzbiec o parametrach: kształt przekroju prostokątny, długość 10,15m, światło poziome 3,10m, światło pionowe 0,80m, spadek podłużny dna 1,5%, rzędna dna wlotu 289,610m n.p.m., rzędna dna wylotu 289,458m n.p.m., ścianki czołowe żelbetowe dług. 8,0m i gr. 50 cm, dno wlotu i wylotu umocnione okładziną kamienną o gr. 15cm ułożoną na warstwie betonu

- wykonaniu reprofilacji skarp i dna rowu melioracyjnego na długości 8 m od strony wlotu do przepustu oraz na długości 8 m od strony wlotu do przepustu

- umocnieniu ścian i dna rowu od strony wlotu na długości 1,36 m oraz od strony wylotu z przepustu na długości 2,72 m okładziną kamienną ułożoną na warstwie betonu,

b) przebudowę rowów przydrożnych w ciągu drogi krajowej DK 40 w m. Wierzbiec polecającą na: 

- przebudowie odcinka rowu prawostronnego od km 9+189,33 do km 9+261,68 na długości 72,35 m do parametrów: szerokość dna 0,40m, głębokość od 0,40m do 1,48m, nachylenie skarp 1:1,5, skarpy i dno umocnione poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, spadek dna od 0,3% do 7,9% wraz z zarurowaniem rowu w km 9+203,74 w celu wykonania zjazdu indywidualnego o parametrach: średnica wewnętrzna przepustu 600mm, długość przepustu 7,88m, rzędna wlotu 290,325m n.p.m., rzędna wylotu 290,223m n.p.m., spadek podłużny w przepuście 1,3%, skarpy w obrębie wlotu i wylotu umocnione kostka brukową na podsypce cementowo-piaskowej, umocnienie skarp
i reprofilacja dna rowu od strony wlotu przepustu na długości 10m oraz od strony wylotu przepustu na długości 21,50m(do projektowanego umocnienia przepustu w km 9+238,00 DK 40)  oraz likwidacją przepustu w km 9+222,96 pod zjazdem indywidualnym
o parametrach: średnica wewnętrzna przepustu 600mm, długość 4,52 m.

-  przebudowie odcinka rowu lewostronnego od km 9+225 do km 9+286,20 na długości 60,50m do parametrów: szerokość dna 0,40m, głębokość od 0,40m do 1,48m, nachylenie skarp 1:1,5, skarpy i dno umocnione poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, spadek dna od 0,3% do 7,9%

c) budowę wylotu w km 9+241,10 w ciągu drogi DK nr 40 do odbiornika tj. rowu melioracyjnego nr 22,

  1. szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych
    z części (powierzchni 0,042 ha) drogi krajowej nr 40 w miejscowości Wierzbiec do ziemi za pomocą wylotu W w km 9+241,10 do rowu melioracyjnego nr 22 w ilości: Qmaxh = 17,68 m3/h, Qśrd = 0,93 m3/dobę, Qmaxr= 336 m3/rok.                                

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.