Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Do zakresu działania należy w szczególności:

1) sporządzanie zbiorczego wykazu zamówień publicznych,
2) sprawdzanie poprawności i kompletności wniosków o wszczęcie postępowań,
3) uzgadnianie z kierownikiem zamawiającego sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów ocen ofert, wysokość wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach, celem umieszczenia ich na portalu internetowym UZP, na tablicy ogłoszeń Starostwa, w BIP, oraz - jeśli zachodzą przesłanki, w BUOPWE,
5) przygotowywanie i zawiadamianie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacji do zamieszczenia w BIP,
6) zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w BZP, a w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE,
7) prowadzenie rejestru dla zamówień poniżej 30 000 euro,
8) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych,
9) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.