Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu V kadencji 2014-2018

PDFUchwała Nr LVII-396-2018 z dnia 15.11.2018 ws.wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji projektu; Ochrona różnorodności biol.w Subregionie Płd na terenie pow.głubczyckiego,nyskiego i prudnickiego.pdf (512,75KB)
PDFUchwała Nr LVII-395-2018 z dnia 15.11.2018 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (3,71MB)
PDFUchwała Nr LVII-394-2018 z dnia 15.11.2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf (3,53MB)
PDFUchwała Nr LVII-393-2018 z dnia 15.11.2018 ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r.pdf (455,39KB)
PDFUchwała Nr LVII-392-2018 z dnia 15.11.2018 zm.uch.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf (239,88KB)
PDFUchwała Nr LVII-391-2018 z dnia 15.11.2018 zm.uchw.ws.uchwalenia progr. współpracy Powiatu Prudnickiego z org. pozarz. oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.pdf (351,74KB)
PDFUchwała Nr LVII-390-2018 z dnia 15.11.2018 zm.uchw.ws.przystapienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn.Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf (266,92KB)
PDFUchwała Nr LVI-389-2018 z dnia 19.10.2018 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (3,98MB)
PDFUchwała Nr LVI-388-2018 z dnia 19.10.2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf (2,18MB)
PDFUchwała Nr LVI-387-2018 z dnia 19.10.2018 zm.uch.ws. określania zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf (240,47KB)
PDFUchwała Nr LVI-386-2018 z dnia 19.10.2018r ws. uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego.pdf (5,93MB)
PDFUchwała Nr LVI-385-2018 z dnia 19.10.2018 ws. okr. zasad,trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego, oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.pdf (3,08MB)
PDFUchwała Nr LVI-384-2018 z dnia 19.10.2018r. zm.uch.ws. uchwalenia prog.współpracy Powiatu Prudnickiego z org.poz.oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dział. pożytku publ. i wolontariacie na 2019r.pdf (340,70KB)
PDFUchwała Nr LVI-383-2018 z dnia 19.10.2018r. ws. uchwalenia prog. współpracy Powiatu Prudnickiego z org. poz. oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy u dział. pożytku pub. i o wolontariacie na 2019r.pdf (2,17MB)
PDFUchwała Nr LVI-382-2018 z dnia 19.10.2018r. ws. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf (1,37MB)
PDFUchwała Nr LV-381-2018 z dnia 28 września 2018r. ws. zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (3,86MB)
PDFUchwała Nr LV-380-2018 z dnia 28 września 2018r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf (2,29MB)
PDFUchwała Nr LV-379-2018 z dnia 28 września 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (186,23KB)
PDFUchwała Nr LV-378-2018 z dnia 28 września 2018r. ws. przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego”.pdf (253,77KB)
PDFUchwała Nr LIV-377-2018 z dnia 14 września 2018r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf (1,81MB)
PDFUchwała Nr LIV-376-2018 z dnia 14 września 2018r. ws. pozbawienia drogi na terenie gminy Lubrza kategorii drogi powiatowej.pdf (165,32KB)
PDFUchwała Nr LIV-375-2018 z dnia 14 września 2018r. ws. ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Prudnickiego oraz określenia zasad jego wykorzystania.pdf (1,64MB)
PDFUchwała Nr LIV-374-2018 z dnia 14 września 2018r. ws. poparcia inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym w zakresie wykonywania badań technicznych ciągników rolniczych i ich przyczep.pdf (186,05KB)
PDFUchwała Nr LIV-373-2018 z dnia 14 września 2018r. ws. wyrażenia stanowiska na temat zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Prudniku.pdf (701,86KB)
PDFUchwała Nr LIII-372-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (184,27KB)
PDFUchwała Nr LIII-371-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (184,95KB)
PDFUchwała Nr LIII-370-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (185,25KB)
PDFUchwała Nr LIII-369-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (185,75KB)
PDFUchwała Nr LIII-368-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (185,96KB)
PDFUchwała Nr LIII-367-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (186,44KB)
PDFUchwała Nr LIII-366-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę ws. określania zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizpwaną przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf (227,48KB)
PDFUchwała Nr LIII-365-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. uchylenia uchwały Nr XLI-291-2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29 listopada 2017r. ws. ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego.pdf (167,34KB)
PDFUchwała Nr LIII-364-2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,09MB)
PDFUchwała Nr LIII-363-2018 z dnia 31 sierpnia2018r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf (3,15MB)
PDFUchwała Nr LII-362-2018 z dnia 29.06.2018 ws. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na negatywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty.pdf (702,47KB)
PDFUchwała Nr LI-361-2018 z dnia 25.06.2018r. ws. zmian Statutu Powiatu Prudnickiego.pdf (168,64KB)
PDFUchwała Nr LI-360-2018 z dnia 25.06.2018r. ws. wyrażenia zgody na wprowadz. danych do Rejestru Należności Publicznopraw.i określenia rodzaju należności pienięż. Pow. Prud. których dane są przekaz. do rejest.pdf (174,76KB)
PDFUchwała Nr LI-359-2018 z dnia 25.06.2018 r. ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2018r.pdf (1 004,75KB)
PDFUchwała Nr LI-358-2018 z dnia 25.06.2018r. ws. rozpatrzenia skargi z dnia 24 kwietnia 2018 r. na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf (778,03KB)
PDFUchwała Nr LI-357-2018 z dnia 25.06.2018 r. ws. ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego.pdf (204,44KB)
PDFUchwała Nr LI-356-2018 z dnia 25.06.2018 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (3,51MB)
PDFUchwała Nr LI-355-2018 z dnia 25.06.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf (2,44MB)
PDFUchwała Nr L-354-2018 z dnia 30.05.2018r. zm.uch.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowaych przez PCPR i PUP w Prudniku.pdf (284,02KB)
PDFUchwała Nr L-353-2018 z dnia 30.05.2017 r. ws. oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf (3,02MB)
PDFUchwała Nr L-352-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. wyrażenia opinii dotyczącej podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze.pdf (168,34KB)
PDFUchwała Nr L-351-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.pdf (10,23MB)
PDFUchwała Nr L-350-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. projektu zmiany uch. ws. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprow. ustawa-Prawo oświatowe.pdf (1,15MB)
PDFUchwała Nr L-349-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. zmiany uch XLVII-329-2018 z dnia 22.03.2018r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchom. za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.pdf (228,23KB)
PDFUchwała Nr L-348-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.pdf (174,13KB)
PDFUchwała Nr L-347-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.pdf (141,67KB)
PDFUchwała Nr L-346-2018 z dnia 30.05.2018 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (3,54MB)
PDFUchwała Nr L-345-2018 z dnia 30.05.2018r. ws. zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf (2,51MB)
PDFUchwała Nr XLIX-344-2018 z dnia 27.04.2018r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (174,15KB)
PDFUchwała Nr XLIX-343-2018 z dnia 27.04.2018r. ws.poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego ws.zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy woj.opolskim a innymi regionami Polski.pdf (213,25KB)
PDFUchwała Nr XLIX-342-2018 z dnia 27.04.2018 r. ws.zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf (373,48KB)
PDFUchwała Nr XLIX-341-2018 z dnia 27.04.2018r. ws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2017.pdf (9,65MB)
PDFUchwała Nr XLIX-340-2018 z dnia 27.04.2018r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2017r.pdf (10,20MB)
PDFUchwała Nr XLIX-339-2018 z dnia 27.04.2018 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (3,25MB)
PDFUchwała Nr XLIX-338-2018 z dnia 27.04.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r..pdf (2,18MB)
PDFUchwała Nr XLIX-337-2018 z dnia 27.04.2018r. ws.przystąpienia Pow.Prudn.do realizacji proj.pn.Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywaj.problemy opiek.wych.oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja.pdf (306,08KB)

PDFUchwała Nr XLVIII-336-2018 z dnia 5.04.2018 r. ws. przekazania do prowadzenia Gminie Głogówek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego prowadzonego dotychczas przez Powiat Prudnicki.pdf (183,88KB)
PDFUchwała Nr XLVII-335-2018 z dnia 22.03.2018 ws.wn.zażal.do Minis.Edu.Nar.na postanow.Opol.Kur.Ośw.ws.negat.opinii dotycz.zam.przeksz.szkół wchodz.w skł.CKZiU w Pr.poprz.zm.siedziby.pdf (503,43KB)
PDFUchwała Nr XLVII-334-2018 z dnia 22.03.2018 ws.określ.zad.i podziału śr.Państ.Fun.Reh.Os.Niepeł.na reh.społ.i zaw.realiz.przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf (275,53KB)
PDFUchwała Nr XLVII-333-2018 z dnia 22.03.2018 ws.określ.zasad ustal.i rozmiaru obniżek tyg.obowiązk.wym.godz.zaj.dydakt.wychowaw.i opiekuńcz.nauczyc.kt. powierz.stanow.kierown.w szkoł.i plac.ośw.prow.przez PP.pdf (439,07KB)
PDFUchwała Nr XLVII-332-2018 z dnia 22.03.2018 ws.określ.tyg.obow.wym.godz.zajęć naucz, dla których nie ustal.obow.wym.godz.zaj.dydakt.oraz zasad zal.do wym.godz.poszcz.zaj.w form.zaocz.i w kształ.na odległ..pdf (678,18KB)
PDFUchwała Nr XLVII-331-2018 z dnia 22.03.2018 ws. przekazania do prowadzenia Gminie Głogówek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej prowadz dotychczas przez Pow. Prudnicki.pdf (214,82KB)
PDFUchwała Nr XLVII-330-2018 z dnia 22.03.2018 zm. uchwałę ws. nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf (170,55KB)
PDFUchwała Nr XLVII-329-2018 z dnia 22.03.2018 ws. wyrażenia się zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchom. za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Głogówek.pdf (183,85KB)
PDFUchwala nr XLVII-328-2018 z dnia 22.03.2018 ws zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (549,83KB)
PDFUchwała Nr XLVII-327-2018 z dnia 22.03.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudniciego na 2018 r..pdf (612,02KB)
PDFUchwała Nr XLVII-326-2018 z dnia 22.03.2018 r. ws. udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf (202,76KB)
PDFUchwała Nr XLVII-325-2018 z dnia 22.03.2018 zm. uchw. ws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2018 rok.pdf (885,16KB)
PDFUchwała Nr XLVI-324-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2017 r. na Kierownika ( i pracowników) Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Prudniku.pdf (1 019,89KB)
PDFUchwała Nr XLVI-323-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. przystapienia Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka-II edycja.pdf (241,21KB)
PDFUchwała Nr XLVI-322-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Białej.pdf (152,18KB)
PDFUchwała Nr XLVI-321-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. zaciagnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r..pdf (188,85KB)
PDFUchwała Nr XLVI-320-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (2,73MB)
PDFUchwała Nr XLVI-319-2018 z dnia 23.02.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r..pdf (1,71MB)
PDFUchwała Nr XLV-318-2018 z dnia 9.02.2018 r. ws. zamiary przekształcenia szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku poprzez zmianę siedziby.pdf (218,86KB)
PDFUchwała Nr XLIII-317-2018 z dnia 26.01.2018r. ws. wyrażenia woli powierzenia Gminie Głogówek zadania obejmującego prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku.pdf (180,38KB)
PDFUchwała Nr XLIII-316-2018 z dnia 26.01.2018r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nierychomości bez obowiązku dokonywania dopłat.pdf (199,24KB)
PDFUchwała Nr XLIII-315-2018 z dnia 26.01.2018r. ws. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (132,44KB)
PDFUchwała Nr XLIII-314-2018 z dnia 26.01.2018r. ws. zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.pdf (327,20KB)
PDFUchwała Nr XLIII-313-2018 z dnia 26.01.2018r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (3,27MB)
PDFUchwała Nr XLIII-312-2018 z dnia 26.01.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf (1,64MB)
PDFUchwała Nr XLII-311-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budzetowego.pdf (172,04KB)
PDFUchwała Nr XLII-310-2017 z dnia 22.12.2017r ws. ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkow. na parkingu strzeż. oraz wysokość kosztów w przyp. odstap. od wykonania dyspoz.usun.poja.pdf (872,50KB)
PDFUchwała Nr XLII-309-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. rozpatrzenia skargi na starostę Prudnickiego.pdf (1,55MB)
PDFUchwała Nr XLII-308-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2018r.pdf (1,32MB)
PDFUchwała Nr XLII-307-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2018r.pdf (700,52KB)
PDFUchwała Nr XLII-306-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ws. powierzenia niektórych zadań z zakresu admin. rządowej zw. z przyg. i przeprow. kwalifikacji wojskowej w2018r.pdf (190,50KB)
PDFUchwała Nr XLII-305-2017 z dnia 22.12.2017r. zm.uch.ws.określenia zadań i podziału srodków PFRON na rehabilitację społeczna i zawodową realizowanych przez PCPR i PUP w P-ku.pdf (276,73KB)
PDFUchwała Nr XLII-304-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027.pdf (31,82MB)
PDFUchwała Nr XLII-303-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. ustelania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego owa za warunki pracy.pdf (1,96MB)
PDFUchwała Nr XLII-302-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018r.pdf (1,61MB)
PDFUchwała Nr XLII-301-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Lubrza w 2018 r. pomocy finansowej.pdf (186,29KB)
PDFUchwała Nr XLII-300-2017 z dnia 22.12.2017r. zm.uch.ws. zaciagnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.pdf (187,50KB)
PDFUchwała Nr XLII-299-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (2,69MB)
PDFUchwała Nr XLII-298-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf (2,01MB)
PDFUchwała Nr XLII-297-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. uchwalenia budzetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf (10,38MB)
PDFUchwała Nr XLII-296-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (3,53MB)
PDFUchwała Nr XLII-295-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. zatwierdzenia porozumień w przedmiocie powierzenia Gminie Luybrza wykonania zd.publ. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr P1267O ul Wolności w Lubrzy.pdf (220,43KB)
PDFUchwała Nr XLII-294-2017 z dnia 22.12.2017r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zd. pub.pn. Przebud. drogi powiatowej nrP1267O ul. Wolności Lubrza.pdf (1,55MB)

PDFUchwała Nr XLI-293-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.pdf (469,79KB)
PDFUchwała Nr XLI-292-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (185,79KB)
PDFUchwała Nr XLI-291-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. ustanowienia sztandary Powiatu Prudnickiego.pdf (635,98KB)
PDFUchwała Nr XLI-290-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Głogówku w Branżową Szkołę I stopnia w Głogówku.pdf (188,92KB)
PDFUchwała Nr XLI-289-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej w Branżową Szkołę I stopnia w Białej.pdf (190,31KB)
PDFUchwała Nr XLI-288-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 Specjalnej w Prudniku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 4 Specjalną w Prudniku.pdf (198,72KB)
PDFUchwała Nr XLI-287-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Specjalnej w Prudniku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 Specjalnąw Prudniku.pdf (196,88KB)
PDFUchwała Nr XLI-286-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Prudniku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Prudniku.pdf (190,49KB)
PDFUchwała Nr XLI-285-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Prudniku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Prudniku.pdf (190,85KB)
PDFUchwała Nr XLI-284-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychcz. szcześcioletniej Publicznej Szkoły Podstaw.Nr 5 Specjalnej w P-ku w ośmiol. Publiczną Szkołę Podstaw.Nr 5 Specj.w P-ku.pdf (204,13KB)
PDFUchwała Nr XLI-283-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Głogów. w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Głogó.pdf (198,99KB)
PDFUchwała Nr XLI-282-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przyspasab. do Pracy w Prudniku w Szkołę Specjalną Przyspasab. do Pracy w Prudniku.pdf (213,60KB)
PDFUchwała Nr XLI-281-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przyspasab. do Pracy w Głogówku w Szkołę Specjalną Przyspasab. do Pracy wGłogówku.pdf (216,05KB)
PDFUchwała Nr XLI-280-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 1 w Prudniku.pdf (198,21KB)
PDFUchwała Nr XLI-279-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku.pdf (205,01KB)
PDFUchwała Nr XLI-278-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Głogówku w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Głogówku.pdf (200,74KB)
PDFUchwała Nr XLI-277-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 2 w Prudniku.pdf (197,36KB)
PDFUchwała Nr XLI-276-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Prudniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Prudniku.pdf (200,52KB)
PDFUchwała Nr XLI-275-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. wyrażenia stanowiska dot. oddania w użyczenie na okres 29 lat nieruchomości będącej w trwałym zarządzie CKZiU w Prudniku położonej w P-ku.pdf (187,84KB)
PDFUchwała Nr XLI-274-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.pdf (175,11KB)
PDFUchwała Nr XLI-273-2017 z dnia 29.11.2017r.-zm.uch.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR i PUP w Prudniku.pdf (284,05KB)
PDFUchwała Nr XLI-272-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku.pdf (191,01KB)
PDFUchwała Nr XLI-271-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku.pdf (181,92KB)
PDFUchwała Nr XLI-270-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf (126,58KB)
PDFUchwała Nr XLI-269-2017 z dnia 29.11.2017r.- ws. wyboru Wicestarosty.pdf (122,29KB)
PDFUchwała Nr XLI-268-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarzadu Powiatu w Prudniku.pdf (144,55KB)
PDFUchwała Nr XLI-267-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicestarosty-członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf (150,48KB)
PDFUchwała Nr XLI-266-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (3,48MB)
PDFUchwała Nr XLI-265-2017 z dnia 29.11.2017r.-ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r..pdf (2,73MB)
PDFUchwała Nr XLI-264-2017 z dnia 29.11.2017r.-zm.uch.ws. uchwalenia programu współpracy Pow.Prud.z organiz. pozarząd. oraz podm. wymien. w art.3ust.3 ustawy o działal. pożyt. i o wolon.na 2017r.pdf (363,54KB)
PDFUchwała Nr XL.263.2017 z dnia 27.10.2017r.-ws. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkow. na parkingu strzeż. oraz wysok. kosztów w przypa. odstąp. od wykon. dyspozycji usun.pojaz.pdf (451,29KB)
PDFUchwała Nr XL.262.2017 z dnia 27.10.2017r.-ws. uchwalenia programu współpracy Pow. Prudnickiego z organiz. pozarząd. oraz podmiot. wymien. w art.3 ust.3 ustawy o działaln.pożytku publicz i o wolon. na 2018r.pdf (2,25MB)
PDFUchwała Nr XL.261.2017 z dnia 27.10.2017r.- ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (3,34MB)
PDFUchwała Nr XL.260.2017 z dnia 27.10.2017r.- ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf (2,36MB)
PDFUchwała Nr XXXIX.259.2017 z dnia 29.09.2017- ws. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Prudnickiego instrumentem płatniczym.pdf (91,46KB)
PDFUchwała Nr XXXIX.258.2017 z dnia 29.09.2017-ws. szczegół.warun.umarz.w całoś.lub w części, łącz. z odsetkami, odracz. ter. płatności, rozkł. na raty lub odstęp. od ustal. opłaty za pobyt dziecka w zakładzie.pdf (502,61KB)
PDFUchwała Nr XXXIX.257.2017 z dnia 29.09.2017r-zm.uch.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczna i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w P-ku.pdf (123,85KB)
PDFUchwała Nr XXXIX.256.2017 z dnia 29.09.2017r-ws. sprost.oczyw.omyłki pisars.w uch. zm. uch. ws. określ. zadań i podz. środ.PFRON na rehabili. społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w P-ku.pdf (96,11KB)
PDFUchwała Nr XXXIX.255.2017 z dnia 29.09.2017r-ws. wyraż.zgody na odstąp.od obow.przetarg.trybu zawar.umowy dzierż. i zawarcia kolejnej umowy dzierż. z dotych.dzierż. nierucho. położ. w P-ku ul. Parkowa 10.pdf (98,80KB)
PDFUchwała Nr XXXIX.254.2017 z dnia 29.09.2017r.-ws. wyraż.zgody na odstap.od obow.przetarg. trybu zawar. umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotych. najemcą nieruch. położ. w P-ku ul. Jagiellońska 3.pdf (100,96KB)
PDFUchwała Nr XXXIX.253.2017 z dnia 29.09.2017r.-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf (209,19KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII.252.2017 z dnia 31.08.2017r.-ws. oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf (1,44MB)
PDFUchwała Nr XXXVIII.251.2017 z dnia 31.08.2017r. -zm.uch.ws. ikreślenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf (148,19KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII.250.2017 z dnia 31.08.2017r.-zm. uch. ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.pdf (99,81KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII.249.2017 z dnia 31.08.2017r.-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (2,01MB)
PDFUchwała Nr XXXVIII.248.2017 z dnia 31.08.2017r.-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf (1,75MB)
PDFUchwała Nr XXXVIII.247.2017 z dnia 31.08.2017r.-zm.uch.ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organ. pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3ust.3 ustawy o działal.pożytku publicz.pdf (186,01KB)
PDFUchwała Nr XXXVII.246.2017 z dnia 26.07.2017r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Pow. Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Poprawa płynnosci ruchu w subregionie południow.pdf (192,85KB)
PDFUchwała Nr XXXVI.245.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf (216,32KB)
PDFUchwała Nr XXXVI.244.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. zmiany przebiegu istniejących dróg powiatowych.pdf (261,16KB)
PDFUchwała Nr XXXVI.243.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.pdf (174,34KB)
PDFUchwała Nr XXXVI.242.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2017r.pdf (562,96KB)
PDFUchwała Nr XXXVI.241.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. ustalenia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów.pdf (451,79KB)
PDFUchwała Nr XXXVI.240.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. ustalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej.pdf (286,66KB)
PDFUchwała Nr XXXVI.239.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030.pdf (7,94MB)
PDFUchwała Nr XXXVI.238.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,83MB)
PDFUchwała Nr XXXVI.237.2017 z dnia 30.06.2017r.-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf (1,19MB)
PDFUchwała Nr XXXV.236.2017 z dnia 26.05.2017r.-zmian. uch.ws. okreslenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realiz. przez PCPR oraz PUP w P-ku.pdf (103,06KB)
PDFUchwała Nr XXXV.235.2017 z dnia 26.05.2017r.-zmianiająca uchwałę ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r.pdf (742,64KB)
PDFUchwała Nr XXXV.234.2017 z dnia 26.05.2017r.-ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.pdf (83,25KB)
PDFUchwała Nr XXXV.233.2017 z dnia 26.05.2017r.-ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pow.Prud. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.pdf (73,53KB)
PDFUchwała Nr XXXV.232.2017 z dnia 26.05.2017r.-zmianiająca uchwałę ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.pdf (94,61KB)
PDFUchwała Nr XXXV.231.2017 z dnia 26.05.2017r.-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,95MB)
PDFUchwała Nr XXXV.230.2017 z dnia 26.05.2017r.-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf (1,07MB)
PDFUchwała Nr XXXIV.229.2017 z dnia 28.04.2017r.-ws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2016.pdf (2,41MB)
PDFUchwała Nr XXXIV.228.2017 z dnia 28.04.2017r.- ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2016r.pdf (3,34MB)
PDFUchwała Nr XXXIV.227.2017 z dnia 28.04.2017r.- ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r..pdf (816,27KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.226.2017 z dnia 31.03.2017r.ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (100,24KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.225.2017 z dnia 31.03.2017r. ws. dostosowania sieci szkół ponadgimn.i specja. do nowego ustroju szkolnego- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodst. i specj. w Pow.Prudnickim.pdf (372,80KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.224.2017 z dnia 31.03.2017r.ws.odrzucenia w całości stanowiska Zarzadu Oddziału ZNP w P-ku opinując.negatywnie Uch. RP w P-ku ws.projek.dostoso.sieci szkół ponadgimn. i specj. do ust.szkol.pdf (399,72KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.223.2017 z dnia 31.03.2017r.ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetarg.trybu zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie kolejnej dzierżawy z dotych. dzierżawcą nieruch.poł.w Głogówk.pdf (102,75KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.222.2017 z dnia 31.03.2017r.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabil. społ. i zawod. realiz. przez PCPR oraz PUP w P-ku.pdf (152,57KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.221.2017 z dnia 31.03.2017r. ws. uchwal. Powiatowego Programu dzziałań profilaktycznych w zakresie promow.i wdrażania prawid.metod wychow. w stos.do dzieci w rodzinach zagroż.przemocą.pdf (1,97MB)
PDFUchwała Nr XXXIII.220.2017 z dnia 31.03.2017r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r..pdf (1,33MB)
PDFUchwała Nr XXXIII.219.2017 z dnia 31.03.2017r. ws. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf (1,53MB)
PDFUchwała Nr XXXIII.218.2017 z dnia 31.03.2017r. zmien.uch.ws. uchwalenia programu współpracy Pow. Prudni.z organiz. pozarząd.oraz podmiot.wym. w art.3ust.3 ustawy o działal.pożytku publ. i o wolon.na 2017r.pdf (193,09KB)
PDFUchwała Nr XXXII.217.2017 z dnia 24.02.2017r. ws. uchwalenia -Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2023.pdf (2,18MB)
PDFUchwała Nr XXXII.216.2017 z dnia 24.02.2017r. ws. projektu dost.sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do now.ustroju szkol,wprow.ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstaw.i spec.pdf (369,71KB)
PDFUchwała Nr XXXII.215.2017 z dnia 24.02.2017r. ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r.pdf (56,79KB)
PDFUchwała Nr XXXII.214.2017 z dnia 24.02.2017r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,18MB)
PDFUchwała Nr XXXII.213.2017 z dnia 24.02.2017r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf (360,31KB)
PDFUchwała Nr XXXI.212.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.pdf (2,48MB)
PDFUchwała Nr XXXI.211.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (53,84KB)
PDFUchwała Nr XXXI.210.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (53,85KB)
PDFUchwała Nr XXXI.209.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf (54,33KB)
PDFUchwała Nr XXXI.208.2017 z dnia 27.01.2017r. ws. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.pdf (116,46KB)
PDFUchwała Nr XXXI.207.2017 z dnia 27.01.2017 r. zmieniająca uchwałę ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r.pdf (468,69KB)
PDFUchwała Nr XXXI.206.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (928,19KB)
PDFUchwała Nr XXXI.205.2017 z dnia 27.01.2017 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf (108,52KB)
PDFUchwała Nr XXX.204.2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,18MB)
PDFUchwała Nr XXX.203.2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r..pdf (462,35KB)
PDFUchwała Nr XXIX.202.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. wyrażenia zgody na przystapienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.Termomoder.obiek. użyteczności publicznej na terenie Subregionu Połud.pdf (140,45KB)
PDFUchwała Nr XXIX.201.2016 z dn.16.12.2016r.ws.ustal.regul.określ.wys.oraz szczeg.war.przyz.dod.za wysł.lat,motyw funkcyjn.oraz za war.prac szczeg.war.obl.i wyp.wyn.za godz.ponadw.i godz.pdf (826,87KB)
PDFUchwała Nr XXIX.200.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. wykon. niektórych zadań z zakresu admin.rządow.dotycz. przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.pdf (138,95KB)
PDFUchwała Nr XXIX.199.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r.pdf (539,00KB)
PDFUchwała Nr XXIX.198.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2017r.pdf (395,81KB)
PDFUchwała Nr XXIX.197.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2017r.pdf (210,35KB)
PDFUchwała Nr XXIX.196.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf (3,14MB)
PDFUchwała Nr XXIX.195.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,33MB)
PDFUchwała Nr XXIX.194.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,26MB)
PDFUchwała Nr XXIX.193.2016 z dnia 16.12.2016r.-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf (341,47KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.192.2016 z dnia 25.11.2016r. ws. wyraże.zgody na odstąp.od obowiąz.przetarg.trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolej.umowy najmu z dotych.najemcą nieruch.przy ul.Jagiellońskiej 3 w P-ku.pdf (120,57KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.191.2016 z dnia 25.11.2016r. ws. zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.pdf (70,74KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.190.2016 z dnia 25.11.2016 r. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.pdf (149,93KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.189.2016 z dnia 25.11.2016r. zm.uch.ws.okreś.zadań i podziału środ.PFRON na rehab. społ. i zawod. realiz.przezPCPR oraz PUP w P-ku.pdf (113,86KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.188.2016 z dnia 25.11.2016 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,29MB)
PDFUchwała Nr XXVIII.187.2016 z dnia 25.11.2016r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 rok.pdf (796,76KB)
PDFUchwała Nr XXVII.186.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie powołania zastępcy stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf (35,35KB)
PDFUchwała Nr XXVII.185.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf (35,80KB)
PDFUchwała Nr XXVII.184.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf (36,45KB)
PDFUchwała Nr XXVII.183.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie odwołania przewodniczącego stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf (35,48KB)
PDFUchwała Nr XXVII.182.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie odwołania członka stałej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf (34,50KB)
PDFUchwała Nr XXVII.181.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf.pdf (31,03KB)
PDFUchwała Nr XXVII.180.2016 z dnia 28.10.2016r. -ws. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkow.na parkingu strzeż. oraz wysok. koszt.w przypadku odstąpienia od wykon.dyspoz.usunięcia pojazd.pdf (200,15KB)
PDFUchwała Nr XXVII.179.2016 z dnia 28.10.2016r. ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prud. z organiz. pozarządow. oraz podmio. wymien. w art.3ust.3 ustawy o działal.pozytk.publi.i o wolonta. na rok 2017.pdf (658,27KB)
PDFUchwała Nr XXVII.178.2016 z dnia 28.10.2016r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,18MB)
PDFUchwała Nr XXVII.177.2016 z dnia 28.10.2016. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r. Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf (313,55KB)
PDFUchwała Nr XXVI.176.2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf (28,38KB)
PDFUchwała Nr XXVI.175.2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf (184,54KB)
PDFUchwała Nr XXV.174.2016 z dnia 09.09.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,19MB)
PDFUchwała Nr XXV.173.2016 z dnia 09.09.2016r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu.pdf (67,36KB)
PDFUchwała Nr XXV.172.2016 z dnia 09.09.2016r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Nyskiemu.pdf (66,63KB)
PDFUchwała Nr XXV.171.2016 z dnia 09.09.2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf (70,01KB)
PDFUchwała Nr XXV.170.2016 z dnia 09.09.2016r. ws. wyraż. zg. na przyst. do partner. w celu realiz. współ. projek. pn. Zintegr. Transp. Subreg. Połud-etapI w ram. Region. Progra. Oper. Woj. Opols. na 2014-2020.pdf (109,28KB)
PDFUchwała Nr XXIV.169.2016 z dnia 26.08.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2016r..pdf (219,53KB)
PDFUchwała Nr XXIV.168.2016 z dnia 26.08.2016r. zm. uch. ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehab. społ. i zawod. realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf (96,61KB)
PDFUchwała Nr XXIV.167.2016 z dnia 26.08.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,15MB)
PDFUchwała Nr XXIV.166.2016 z dnia 26.08.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf (200,60KB)
PDFUchwała Nr XXIV.165.2016 z dnia 26.08.2016r. zmien. uchw. ws. uchwalenia progr. współpracy Powiatu Prudn. z organiz. pozarząd. oraz podmiot. wymien. w art. 3 ust. 3 usta. o dział. pożyt. publ. i o wolont.pdf (77,53KB)
PDFUchwała Nr XXIII.164.2016 z dnia 17.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2016r..pdf (692,75KB)
PDFUchwała Nr XXIII.163.2016 z dnia 17.06.2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (2,23MB)
PDFUchwała Nr XXIII.162.2016 z dnia 17.06.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf (807,44KB)
PDFUchwała Nr XXII.161.2016 z dnia 30.05.206r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2016r..pdf (940,04KB)
PDFUchwała Nr XXII.160.2016 z dnia 30.05.206r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.pdf (96,03KB)
PDFUchwała Nr XXII.159.2016 z dnia 30.05.206r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r..pdf (86,94KB)
PDFUchwała Nr XXII.158.2016 z dnia 30.05.206r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf (936,89KB)
PDFUchwała Nr XXI.157.2016z dnia 29.04.2016r. zmien.uchw.ws.okreś.zadań i podz.środk.PFRON na rehab.społ.i zawod.realizow.przez PCPR oraz PUP w Prud.pdf (346,59KB)
PDFUchwałą Nr XXI.156.2016 z dnia 29.04.2016r. ws.przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2015.pdf (1,03MB)
PDFUchwała Nr XXI.155.2016 z dnia 29.04.2016r.ws. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf (256,56KB)
PDFUchwałą Nr XXI.154.2016 z dnia 29.04.2016r.ws.określ.tygod.obow.wym.godz.zaj.dla naucz.prowadz.kształc.w for.zaocz,naucz.kształc.na odleg,naucz.realiz.w ramach stos.pracy obowią.określ.dla stan.o róż.tygod.obowiązk.wym.pdf (677,48KB)
PDFUchwała Nr XXI.153.2016 z dnia 29.04.2016r.ws.określ.zasad rozlicz.tygodn.obowiązk.wymiaru godz.zajęć naucz.dla których ustal.plan zajęć jest różny w poszcz.okresach roku szkolnego..pdf (525,90KB)
PDFUchwała Nr XXI.152.2016 z dnia 29.04.2016r.ws.określ.zasad ustal.i rozm.obniż.tygod.obow.wymiaru godz.zaj.dydakt,wych.i opiek.naucz.którym powierz.stanow.kierow.w szkoł.i placów.ośw.prowadz.przez Pow.Prud..pdf (521,82KB)
PDFUchwała Nr XXI.151.2016 z dnia 29.04.2016r. ws.określ.tygodn.obowiązk.wymiaru godzin zajęć pedag,log,psych,doradcy zawod.i naucz posiad.kwalifik.w zakr.pedag.specj.zatrud.w celu współorg.kształc.uczniów niepełn..pdf (258,22KB)
PDFUchwała Nr XXI.150.2016z dnia 29.04.2016r.ws. zatwierdzenia sprawozdania finansow.Zespołu OPieki Zdrowot.w Białej za 2015r.pdf (3,93MB)
PDFUchwała Nr XXI.149.2016 z dnia 29.04.2016r. ws.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf (239,77KB)
PDFUchwała Nr XX.148.2016 z dn.30.03.2016r. ws.ustalenia wysok.stawek opłat za zajecie 1m2pasa drogowego dróg powiat..pdf (443,47KB)
PDFUchwała Nr XX.147.2016 z dn.30.03.2016r.ws.określ.zadań i podziału środków PFRON na rehabilit.społecz.i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudn.pdf (356,44KB)

PDFUchwała Nr XX.146.2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Prudnicki Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf (560,89KB)

Załącznik do uchwały:

http://powiatprudnicki.pl/download/Strategie/146/KoncepcjaSystemuZintegrowanegoTransportuPublicznegoDlaOFPN2020.pdf


PDFUchwała Nr XX.145.2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.pdf (484,13KB)

Załącznik do uchwały:

http://powiatprudnicki.pl/download/Strategie/145/ZalacznikiDoUchwalyRadyPowiatuNrXX.145.2016.zip


PDFUchwała Nr XX.144.2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.pdf (463,52KB)

Załącznik do uchwały:
PDFStrategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf (30,85MB)
 

 

PDFUchwała Nr XX.143.2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.pdf (515,28KB)

Załączniki do uchwały:
PDFStrategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 - etap IV.pdf (11,85MB)
PDFDiagnoza Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie.pdf.pdf (6,19MB)

 

PDFUchwała Nr XX.142.2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030.pdf (473,06KB)

Załączniki do uchwały:

ZIPStrategia Rozwoju Funkcjonalnego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 z dnia 19.02.2016r.zip (11,04MB)
ZIPPrognoza oddziaływania na środowisko.zip (6,89MB)
PDFDiagnoza Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf (6,68MB)

PDFUchwała Nr XX.141.2016 z dn.30.03.2016r. ws.powołania Skarbnika Powiatu.pdf (176,34KB)
PDFUchwała Nr XX.140.2016 z dn.30.03.2016r. ws. zmiany wielolet.prognozy finans.Pow.Prudnickiego.pdf (742,63KB)
PDFUchwała Nr XX.139.2016 z dn.30.03.2016r. ws.zmian budżetu Pow.Prudnick.na 2016r.pdf (955,06KB)

PDFUchwała Nr XIX.138.2016 z dn.8.03.2016r.ws.zaopiniowania wstępnych założ.w proc.pozysk.partn.strateg.dla PCM S.A.w Prudniku.pdf (307,22KB)

PDFUchwała Nr XVIII.137.2016 z dn.26.02.2016r. ws.uchwal.Powiatow.Progr.Przeciwdz.Przemocy w Rodz.oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodz.na lata 2016-2020.pdf.pdf (1,41MB)

PDFUchwała Nr XVIII.136.2016 z dn.26.02.2016r. ws.zmian w Statucie Zespołu OPieki Zdrow.w Białej.pdf.pdf (466,32KB)
PDFUchwała Nr XVIII.135.2016 z dn.26.02.2016r. ws.odwołania Skarbnika Powiatu.pdf (173,73KB)

PDFUchwała Nr XVII.134.2016 z dn.29.01.2016r.ws.zaciągnięcia kredytu długoterminow.w 2016r.pdf.pdf (234,59KB)
PDFUchwała Nr XVII.133.2016 z dn.29.01.2016r.ws.nadania Odznaki Honor.Pow.Prudnickiego.pdf.pdf (233,90KB)

PDFUchwała Nr XVII.132.2016 z dn.29.01.2016r.ws.zmiany wielolet.progn.finans.POw.Prudnick.pdf.pdf (716,76KB)
PDFUchwała Nr XVII.131.2016 z dn.29.01.2016r.ws. zmian w budżecie Pow.Prudnickiego na 2016r.pdf.pdf (649,67KB)

PDFUchwała Nr XVI.130.2015 z dn.18.12.2015r.zm.uchw.ws.okr.zad.i podz.środ.PFRON na reh.społ.i zaw.realiz.przez PCPR ioraz PUP w Prud.pdf.pdf (270,21KB)
PDFUchwała Nr XVI.129.2015 z dn.18.12.2015r.ws.ustalenia wydatków,które nie wygasają z upływ.roku budżet.pdf.pdf (250,42KB)
PDFUchwała Nr XVI.128.2015 z dn.18.12.2015r.ws.zmian budżetu POw.Prudn. na 2015r..pdf (443,37KB)
PDFUchwała Nr XVI.127.2015 z dn.18.12.2015r.ws.wykonyw.niektórych zad.z zakresu adm.rząd.dotyczących przygot.i przepr.kwalifikacji wojskowej.pdf.pdf (221,30KB)
PDFUchwała Nr XVI.126.2015 z dn.18.12.2015r.ws.wyrażenia zgody na utworz.i przys.Pow.Prudn. do Stow. pod nazwą Subregion POŁUDNIOWY.pdf.pdf (217,59KB)
PDFUchwała Nr XVI.125.2015 z dn.18.12.2015r. zmien.uchwał ws. uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudn. na lata 2001-2015.pdf.pdf (274,13KB)
PDFUchwała Nr XVI.124.2015 z dn.18.12.2015r.zm.uchw.ws.uchwal.prog.współ.Pow.Prud.z organ.pozarz.oraz podm.wym.w art.3 ust.3 ustawy o dział. pozyt.publ.i o wolont.na rok 2016.pdf.pdf (497,50KB)
PDFUchwała Nr XVI.123.2015 z dn.18.12.2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2016r..pdf (2,36MB)
PDFUchwała Nr XVI.122.2015 z dn.18.12.2015r. ws.uchwalenia planu pracy Rady Powaitu w Prudn.na 2016rok.pdf (262,64KB)
PDFUchwała Nr XVI.121.2015 z dn.18.12.2015r.ws.uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r..pdf (4,03MB)
PDFUchwała Nr XVI.120.2015 z dn.18.12.2015r.ws.uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (1,14MB)

PDFUchwała Nr XV.119.2015 z dn.27.11.2015r.ws.wyr.zgody na przyst.Pow.Prud. do uczest.w proj.pn.Przeb.drogi powiat.nr 1211 O rela.Zwias.Ucie.w celu popr.bezp.ruchu drog.i piesz.w ram.Pr.pdf (235,51KB)
PDFUchwała Nr XV.118.2015 z dn.27.11.2015r. ws.rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudn.w 2016r.pdf (2,23MB)

PDFUchwała Nr.XV.117.2015 z dn.27.11.2015r.zmien.uchw.ws.okreś.zad.i podz.środ.PFRON na rehab.społ.i zawod.realizow.przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf (379,14KB)
PDFUchwała Nr XV.116.2015 z dn.27.11.2015r. w sprawie zatwierdzenia palnu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok..pdf (663,16KB)
PDFUchwała Nr XV.115.2015 z dn.27.11.2015r.ws.ustal.regul.określ.wys.oraz szczeg.war.przyz.dod.za wysł.lat,motyw funkcyjn.oraz za war.prac szczeg.war.obl.i wyp.wyn.za godz.ponadw.i godz.pdf (3,24MB)

PDFUchwała Nr.XV.114.2015 z dn.27.11.2015r.ws.zmian budżetu Powiatu.Prudnick.na 2015r.pdf (738,04KB)

PDFUchwała Nr.XIV.113.2015 z dn.30.10.2015r.zmien.uchw.ws.ustalenia regulam.korzyst.z kompl.boisk sport.Moje boisko-Orlik 2012.pdf (201,56KB)
PDFUchwała Nr XIV.112.2015 z dn.30.10.2015r.ws.uchwal.progr.współp.Pow.Prud.z organ.pozarządow.oraz podm.wymien.w art.3ust.3 ust.o działal.poż.publ.i o wolontar.na rok2016.pdf (2,50MB)
PDFUchwała Nr XIV.111.2015 z dn.30.10.2015r.ws.nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudnick.pdf (234,93KB)
PDFUchwała Nr XIV.110.2015 z dn.30.10.2015r.ws.nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudnick.pdf (234,14KB)
PDFUchwała Nr XIV.109.2015 z dn.30.10.2015r.ws.nadania Odznaki Honorowej Pow.Prudnick.pdf (229,98KB)
PDFUchwała Nr XIV.108.2015 z dn.30.10.2015r.ws.wyraż.zgody na przyst.Pow.Prud.do uczest.w projek.pn.E-usługi cyfr.zasob.geod.i kartog.wojew.opolsk.pdf (241,71KB)
PDFUchwała Nr XIV.107.2015 z dn.30.10.2015r.ws.ustal.wys.opłat za usun.pojaz.i jego przechow.oraz wys.koszt.w przyp.odstąp.od wykon.dyspoz.usun.pojazdu.pdf (591,06KB)
PDFUchwała Nr XIV.106.2015 z dn.30.10.2015r.ws.przystąpienia do związku Pow.Polskich.pdf (189,93KB)
PDFUchwał Nr XIV.105.2015 z dn.30.10.2015r. zmieniając.uchw.ws. uchwalenia Statutu Pow.Prudnic.pdf (212,62KB)
 

PDFUchwała Nr XIII.104.2015 z dn.22.10.2015r. zmieniaj.uchw.ws. zaciagniecia kredytu długoterm.w 2015r.pdf (252,95KB)

PDFUchwała Nr XIII.103.2015 z dn.22.10.2015r.ws. zmiany WPF Pow.Prudnic.pdf (4,85MB)

PDFUchwała Nr XIII.102.2015 z dn.22.10.2015r.ws.zmian budżetu Pow.Prud.na 2015r.pdf (2,42MB)

PDFUchwała Nr XII.101.2015 z dn.25.09.2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (4,47MB)

PDFUchwała NR XII.100.2015 z dn.25.09.2015r.w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r.pdf (201,78KB)

PDFuchwała Nr XI.99.2015 z dnia 28.08.2015r.ws.ustalenia planu sieci publ.szkół ponadgimn.oraz szkół specjal.w Powiecie Prudnic.pdf (762,21KB)

PDFuchwała Nr XI.98.2015 z dn.28.08.2015 zm.uchw.ws.uchw.prog.wsp.Pow.Prud.z org.pozarz.oraz podm.wym.w art.3 ust.3 ust.o dzial.poż.publ.i o wolont.na rok 2015.pdf (305,21KB)

PDFuchwała Nr XI.97.2015 z dnia 28.08.2015r.zmien.uchw.ws. określ.zad.i podz.środ.PFRON na rehab.społ.i zawod.realiz.przez PCPR oraz PUP w Prud..pdf (324,04KB)

PDFuchwała Nr XI.96.2015 z dnia 28.08.2015r. ws.zmian budżetu Powiatu Prudnic.na 2015r.pdf..pdf (2,08MB)

PDFNr X-95-2015 z dn.7.08.2015r.ws.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf (4,61MB)

PDFNr X-94-2015 z dn.7.08.2015r. ws.zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r..pdf (1,36MB)
 

PDFNR IX-93-2015 z dn.26.06.2015r. zmien.uchw.w spr.okreś.zadań i podziału.środ.PFRON.pdf (308,70KB)
PDFNr IX-92-2015 z dn.26.06.2015r. ws.zatwierdzenia planów pracy komisji stałychvRady Powiatu w Prudn.na IIpółr.2015r.pdf (1,31MB)
PDFNr IX-91-2015 z dn.z dn.26.06.2015r.ws.zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf (444,22KB)
PDFNR IX-90-2015 z dn.26.06.2015r.ws. zaciągnięcia kredyt.długoter.w 2015r..pdf (212,05KB)
PDFNr IX-89-2015 z dn.26.06.2015r.ws.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Pow.Prudnickiego.pdf..pdf (4,27MB)

PDFNr IX-88-2015 z dn.26.06.2015r.ws.zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r..pdf (1,91MB)

PDFNrVIII-85-2015 z 29-05-15 ws.nadania Odznaki Honor.Pow.Prudn.pdf (218,35KB)
PDFNr VIII-87-2015 z 29-05-15 zmien.uchw.ws rozkładu godz.pracy aptek ogólnod.na ter.Pow.Prudn.w 2015r.pdf (1,61MB)
PDFNr VIII-86-2015 z 29-05-15 ws.nadania Odznaki Honor.Pow.Prudnick.pdf (218,99KB)
PDFNr VIII-84-2015 z 29-05-15 ws.nadania Odzn.Honorowej Pow.Prudn.pdf (218,34KB)
PDFNr VIII-83-2015 z 29-05-15 ws.zm.uchw.XXI-213-2013 Rad.Pow.Prud.z 28-02-2013.pdf (343,54KB)
PDFNr VIII-82-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Centr.Kształ.Zawod.i Ustaw.w Prudn.Techn.w Białej i jego likw.pdf (288,11KB)
PDFNr VIII-81-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Centr.Kształ.Zawod.i Ustaw.w Prud.Liceum Ogóln.w Białej i jego likw.pdf (293,09KB)
PDFNr VIII-80-2015 z 29-05-15 ws.wyłą.z Centr.Kształ.Zawod.i Ustaw.w Prud.Zasad.Szko.Zawod.dla Dor.w Prudn.i jej likw.pdf (218,34KB)
PDFNr VIII-79-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Centr.Kszt.Zawod.i Ustaw.w Prud.Techn.Uzup.w Prud.i jego likw.pdf (294,34KB)
PDFNr VIII-78-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Cent.Kształ.Zaw.i Ustaw.w Prud.Uzup.Lic.Ogólnok.w Prud.i jego likw.pdf (298,20KB)
PDFNr VIII-77-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Centr.Kształ.Zawod.i Ustaw.w Prud.I Liceum Prof.w Prud.i jego likw.pdf (292,62KB)
PDFNr VIII-76-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szkół w Głog.Techn.Uzup.dla Dor.w Głog.i jegi likw.pdf (293,39KB)
PDFNR VIII-75-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szkół w Głog.Uzup.Liceum Ogóln.dla Dor.w Głog.i jego likw.pdf (298,06KB)
PDFNr VIII-74-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szk.w Głog.Uzup.Lic.Ogóln.w Głog.i jego likw.pdf (294,45KB)
PDFNr VIII-73-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szk.w Głog.Lic.Prof.dla Dor.w Głog.i jego likwid.pdf (291,61KB)
PDFNr VIII-72-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szk.w Głog.Lic.Profil.w Głog.i jego likw.pdf (285,39KB)
PDFNr VIII-71-2015 z 29-05-15 ws.wył.z Zesp.Szk.Ogóln.Nr 1 w Pru.Uzup.Lic.Ogól.dla Dor.w Prud.i jego likw.pdf (303,57KB)
PDFNr VIII-70-2015 z 29-05-15 ws.wyłącz.z Zesp.Szkół Rol.w Prud.III Lic.Prof.w Prud.i jego likw.pdf (286,16KB)
PDFNr VIII-69-2015 z 29-05-15 zm uchw.ws.okr.zas.PFRON.pdf (349,59KB)
PDFNr VIII-68-2015 z 29-05-15 ws.udzielenia absolutorium Zarząd.Pow.w Prud.pdf (182,55KB)
PDFNr VIII-67-2015 z 29.05.15 ws. rozpatrz.i zatwierdz. spraw.finans. i z wyk.budż.za 2014r.pdf (159,13KB)
PDFNr VIII-66-2015 z 29.05.15 ws. zmian budż.Pow.Prudn.na 2015r.pdf (1,36MB)

PDFNr VII-65-2015 z 30.04.15 ws. rozpatrzenia skargi na Starostę Prudnickiego.pdf (744,35KB)
PDFNr VII-64-2015 z 30.04.15 ws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Pow.Prudn.za 2014r..pdf (9,64MB)
PDFNr VII-63-2015 z 30.04.15 ws. ustal.stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,których ełaścic.lub zarządz. jest Pow.Prudni..pdf (241,44KB)
PDFNr VII-62-2015 z 30.04.15 ws.określ.przystanków komunikacyjn.których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Prudn. udostepn. dla operat.i przewoźn.oraz warunków i zasad korzystania.pdf (2,41MB)
PDFNr VII-61-2015 z 30.04.15 ws.zwołania pierwszego posiedz. Rady Społecznej ZOZ Biała.pdf (173,63KB)
PDFNr VII-60-2015 z 30.04.15 ws.powołania Rady SpołecznejZOZ Biała.pdf (221,04KB)
PDFNr VII-59-2015 z 30.04.15 ws.zatwierdz.sprawozd.finansow.ZOZ Biała za 2014r..pdf (8,18MB)
PDFNr VII-58-2015 z 30.04.15 ws.udziel.pomocy finans.Gminie Biała.pdf (185,52KB)
PDFNr VII-57-2015 z 30.04.15 ws. am. budżetu Pow. Prudn. na 2015r.pdf (1,04MB)
PDFNr VI-56-2015 z 27.03.13 ws.określ.zadań i podz.środk. PFRON na rehab.społ.i zawod.pdf (324,59KB)

PDFNr VI-55-2015 z 27.03.15 zm.uchw.ws.uchwal.Regulam.Organiz.Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (246,43KB)

PDFNr VI-54-2015 ws zm.w skł Komisji Edukacji (...) Rady Powiatu.pdf (208,82KB)

PDFNr VI-53-2015 ws zm.w skł Komisji Budżetu (...) Rady Powiatu.pdf (224,00KB)

PDFNr VI-52-2015 z 27.03.15 ws. zm. wielol.progn.finans.Pow.Prudnick..pdf (5,37MB)

PDFNr VI-51-2015 z 27.03.15 ws zmian budżetu Pow.Prudn. na 2015r..pdf (2,18MB)

PDFNr V-50-2015 z 27.02.15 ws uchwal. Powiat.Progr.Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.pdf (8,68MB)

PDFNr V-49-2015 z 27.02.15 ws. zm. w skł. odob. stałej Komisji Edukacji (..).pdf (184,97KB)

PDFNr V-48-2015 z 27.02.15 ws. am. w skł. osob. stałej Komisji Budżetu (..).pdf (206,22KB)

PDFNr V-47-2015 z 27.02.15 ws. zam. likw. szkół wcgodz. w skł. ZS w Głogówku.pdf (733,59KB)

PDFNr V-46-2015 z 27.02.15 ws. yamiaru likwid. Uzup.Lic.Ogln.dla Doros. w Prudniku wchody. w sk. ZSO Nr 1.pdf (662,78KB)

PDFNr V-45-2015 z 27.02.15 ws. zamiaru likw.szkół wchodz. w skład CKZiU w Prudniku.pdf (791,79KB)

PDFNr V-44-2015 z 27.02.15 ws. zamiaru likw. III Lic. Profilow. wchodząc. w skł ZSR w Prudniku.pdf (644,58KB)

PDFNr V-43-2015 z 27.02.15 zm. uchw. ws. ustanowienia Odznaki Honorowej Pow. Prudn.pdf (319,91KB)

PDFNr IV-42-2015 z 23.01.15 ws. powołania członka Zarządu Powiatu.pdf (187,46KB)

PDFNr IV-41-2015 z 23.01.15 ws. odwolania członka Zarządu Powiatu.pdf (169,81KB)

PDFNr IV-40-2015 ws zm. RegulmOrganiz. Starostwa Pow..pdf (5,96MB)

PDFNr IV-39-2015 z 23.01.15 ws. określ. trybu i szczeg.kryter.oceny wnios.o real. zad.publ.w ramach inicj.lokaln.pdf (812,22KB)

PDFNr IV-38-2015 z 23.01.15 ws. zaciagnięcia kredytu długoterm. w 2015r..pdf (236,55KB)

PDFNr IV-37-2015 z 23.01.15 ws. zm. wielol.progn.finans. Pow. Prudn..pdf (4,13MB)

PDFUchwała nr IV-36-2015 z 23.01.2015 r w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r..pdf (409,28KB)

PDFNr III-35-2014 z 30.12.2014 ws. zm.w skł.osob.Kom.Zdrowia (...).pdf.pdf (189,75KB)

PDFNr III-34-2014 z 30.12.2014 ws. zm. w skł.osob.Kom.Budżetu (..).pdf.pdf (203,23KB)

PDFNr III-33-2014 z 30.12.2014 ws. stanow.wyraż.stanowczy sprzeciw wobec zapow.prywat.Stadn.Koni.pdf.pdf (720,58KB)

PDFNr III-32-2014 z 30.12.2014 ws. rozkł.godz.pracy aptek w 2015r.pdf.pdf (1,99MB)

PDFNr III-31-2014 z 30.12.2014 ws. ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego.pdf (237,74KB)

PDFNr III-30-2014 z 30.12.2014 ws. zatw.. pla. pracy stałych komisji Rady Powi. na I półr. 2015r.pdf (1 019,49KB)

PDFNr III-29-2014 z 30.12.2014 ws. uchw. planu pracy Rady Powiatu na 2015r.pdf (834,75KB)

PDFNr III-28-2014 z 30.12.2014 ws. zaciagnięcia kredytu długoterm.w 2015r.pdf (212,44KB)

PDFNr III-27-2014 z 30.12.2014 ws. uchw. budżetu. Pow.Prudnick na 2015r..pdf (6,50MB)

PDFNr III-26-2014 z 30.12.2014 ws. uchw. w.p.f. Pow.Prudnick..pdf (4,62MB)

PDFNr II-25-2014 z 11.12.2014 ws.okrzad.i podz.środków PFRON.pdf (313,28KB)

PDFNr II-24-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.z-cy przewodn.Kom.Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf (157,67KB)

PDFNr II-23-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.przewodn.Kom.Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf (154,55KB)

PDFNr II-22-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.stał.Kom.Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf (186,76KB)

PDFNr II-21-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.z-cy przewodn..Kom.Edukacji i Bezp.Publicznego.pdf (172,21KB)

PDFNr II-20-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.przewodn..Kom.Edukacji i Bezp.Publicznego.pdf (172,33KB)

PDFNr II-19-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.stał.Kom.Edukacji i Bezp.Publicznego.pdf (199,48KB)

PDFNr II-18-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.z-cy przewodniczącego Kom.Budżetu (...).pdf (166,38KB)

PDFNr II-17-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.przewodniczącego Kom.Budżetu (...)..pdf (163,44KB)

PDFNr II-16-2014 z 11.12.2014 ws. powoł.stał.Kom.Budżetu,Rozw.Gosp. i Gosp.Nieruch..pdf (198,86KB)

PDFNr II-15-2014 z 11.12.2014 ws. powoł. Komisji Rewizyjnej RP w Prudniku.pdf (191,89KB)

PDFNr II-14-2014 z 11.12.2014 ws. powoł. stałtch Komisji RP oraz ustal. przedm. ich dzoał.pdf (632,30KB)

PDFNr II-13-2014 z 11.12.2014 ws. deleg.radnych do Kom. Bezp.i Porządku.pdf (152,47KB)

PDFNr II-12-2014 z 11.12.2014 ws.wyk.zad.z zakr.adm.rząd.dot. kwalif.wojskowej..pdf (217,85KB)

PDFNr II-11-2014 z 11.12.2014 ws. zmiany w.p.f Pow.Prudn..pdf (4,47MB)

PDFNr II-10-2014 z 11.12.2014 ws. zmian budżetu Pow. Prudn. na 2014r..pdf (2,83MB)

PDFNr II-9-2014 z 11.12.2014 zm. uchw. ws.uchwal. Statutu Pow.Prudn..pdf (190,93KB)

PDFNr II-8-2014 z 11.12.2014 ws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf (141,61KB)

PDFNr II-7-2014 z 11.12.2014 ws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf (142,18KB)

PDFNr II-6-2014 z 11.12.2014 ws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf (140,32KB)

PDFNr II-5-2014 z 11.12.2014 ws. wyboru Wicestarosty.pdf (136,76KB)

PDFNr II-4-2014 z 11.12.2014 ws. wyboru Starosty Prudnickiego.pdf (143,17KB)

PDFNr I-3-2014 z 01.12.2014 ws wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.pdf (173,06KB)

PDFNr I-2-2014 z 01.12.2014 ws wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.pdf (172,66KB)

PDFNr I-1-2014 z 01.12.2014 ws wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku.pdf (165,16KB)