Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń zew.-Artech Polska Sp. z o.o.

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2014 r. na wniosek nr PR/04/07/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. firmy Artech Polska Sp. z o.o., 48-200 Prudnik, ul. Legionów 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z procesu technologicznego tj. procesu produkcji kaset do drukarek w ilości Qśr= 23 m3/d, Qmax = 3,5 m3/h, Qmax.rok= 6000 m3/rok

 o następującym składzie:

  • Azot amonowy                                    ≤ 200 mgNNH4/l
  • Fosfor ogólny                                     ≤ 9,0 mgP/l
  • Miedź                                                   ≤ 1,0 mgCu/l
  • Węglowodory ropopochodne         ≤ 15 mg/l

           

Ścieki wprowadzane są do kanalizacji miejskiej w ul. Legionów po zmieszaniu na terenie zakładu ze ściekami bytowymi oraz opadowymi w ilości:

- w okresie bezdeszczowym – Qśr=27,2 m3/d, Qmax=4,36 m3/h, Qmax=7092 m3rok

- w okresie deszczowym – Qmax = 20,7 md3/s, Qmax=8142 m3/rok

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500.