Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

ZARZĄDZANIE DROGAMI
1) opracowywanie projektów planów rozbudowy sieci drogowej, oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) przygotowanie planów w zakresie:
a) budowy, przebudowy i remontów dróg,
b) robót utrzymaniowych na drogach,
3) koordynacja robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam umieszczanych w pasie drogowym,
4) naliczanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego,
5) naliczanie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych,
6) ochrona pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich, utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów,
7) współdziałanie z innymi podmiotami w zarządzaniu drogami,
8) gospodarka gruntami wchodzącymi w skład pasa drogowego,
9) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, koordynowanie pracami zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych,
10) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
11) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
12) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
13) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
14) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla , ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie 1 zagrożenie osób lub mienia,
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów o masie większej od dopuszczalnej,
17) przygotowanie i realizacja inwestycji i remontów w zakresie pasa drogowego, w tym:
a) opracowywanie dla poszczególnych inwestycji i remontów, w miarę ustalonych potrzeb: programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno - funkcjonalnych,
b) wykonywanie uproszczonych dokumentacji z uwzględnieniem programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno - funkcjonalnych, dla prac > remontowych,
c) sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia wykonywanych zadań, w | tym OT i PT,
d) sporządzanie przedmiarów i kosztorysów na roboty budowlane prowadzone przez Wydział,
e) opracowanie specyfikacji technicznych dla celów przetargowych, z uwzględnieniem podziału do i ponad 30 000 euro, na wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizację robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych z uwzględnieniem programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno - funkcjonalnych, oraz przekazywanie ich do pracownika do zamówień publicznych celem wszczęcia postępowania przetargowego na zadania prowadzone przez Wydział,
f) przygotowywanie projektów umów na wykonanie dokumentacji projektowych, ekspertyz, realizację robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych oraz inne usługi w ramach utrzymania i konserwacji pasa drogowego,
g) przeprowadzanie procedury zlecania sporządzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji i remontów do 30 000 euro,
h) nadzór na wykonaniem dokumentacji projektowych, odbiory dokumentacji, dokonywanie zgłoszeń, uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych, weryfikacji kosztów, sprawdzanie faktur za wykonane prace,
i) nadzór i koordynowanie realizacji zadań remontowych i inwestycji, w tym przeprowadzanie procedur, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, odbiory, sprawdzanie i opisywanie faktur za wykonane prace, przeglądy gwarancyjne, egzekwowanie usuwania wad w okresie gwarancji,
j) sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych inwestycji i remontów,
18) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat.

UTRZYMANIE BUDYNKÓW NIE PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD INNYM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM POWIATU
1) opracowywanie planów remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji budynków,
2) przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych dla budynków,
3) wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych w budynkach.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z TRWAŁYMI ZARZĄDCAMI W ZAKRESIE REMONTÓW I INWESTYCJI BUDYNKÓW
1) współdziałanie w sprawach związanych z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem finansowym inwestycji i remontów realizowanych ze środków własnych i obcych w zakresie:
a) przygotowywania dokumentacji dla zadań prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań, w tym przygotowywanie projektów umów,
c) udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
d) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej wykonywanych zadań,
2) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
3) przygotowywanie wszelkiej dokumentacji na pozyskanie środków pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, realizacja i rozliczanie projektów drogowych i inwestycyjnych,
4) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
1) wnioskowanie, opiniowanie i uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) wnioskowanie, opiniowanie i uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

GOSPODARKA ODPADAMI
1) wydawanie lub odmowa wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstałych w związku z eksploatacją instalacji,
2) wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport odpadów,
3) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
4) prowadzenie rejestru przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na i zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
5) cofanie w drodze decyzji bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku naruszania przepisów ustawy o odpadach lub działania niezgodnego z wydanym zezwoleniem.

GOSPODARKA WODNA
1) ustalanie linii brzegowej wód nie będących wodami wewnętrznymi, wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi,
2) wydawanie decyzji w sprawie ustanowienia stref ochronnych urządzeń pomiarowych,
3) nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z terenów przeciwpowodziowych oraz z ustalonych stref ochronnych urządzeń pomiarowych,
4) ustalanie osobom fizycznym lub prawnym nie będącym członkami spółki wodnej wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej w przypadku jeżeli odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,
5) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
6) cofanie, stwierdzenie wygaśnięcia i ograniczenia pozwoleń wodnoprawnych,
7) wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
8) ustalanie decyzją wysokości odszkodowania będącego przedmiotem wydanego pozwolenia wodnoprawnego,
9) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
10) ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej ujęcia wody, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
11) ustalanie w drodze decyzji podziału kosztów poniesionych w związku z regulacją wód,
12) wydawanie decyzji ustalających zakres i termin wykonywania obowiązków utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
13) wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej z możliwością unieruchomienia zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań oraz wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności,
14) ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb pomiarowych,
15) wydawanie decyzji legalizujących urządzenia wodne,
16) rozgraniczanie gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego,
17) przyjmowanie zgłoszenia zadań nie wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA
1) przygotowywanie projektów programów ochrony środowiska oraz sporządzanie co 2 lata raportów z ich wykonania,
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,
4) tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania,
5) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku dodatkowego prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych,
6) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, a może negatywnie oddziaływać na środowisko,
7) wydawanie pozwoleń zintegrowanych: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na emitowanie hałasu do środowiska, na emitowanie pól elektromagnetycznych,
8) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi i jej rekultywacja,
9) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązków wynikających z przepisów,
10) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
11) wydawanie zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
12) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
1) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
2) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
3) wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa,
4) przygotowywanie uchwały w sprawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

GEOLOGIA
1) udzielanie, odmowa i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
2) wymierzanie opłat za wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem warunków koncesji,
3) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywanie uprawnień z tytułu koncesji,
4) zatwierdzanie projektów prac geologicznych i przyjmowanie dokumentacji geologicznych w zakresie wykonywanych zadań,
5) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych.

ŁOWIECTWO
1) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii zarządu gminy oraz właściwej Izby Rolniczej,
2) wydawanie, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,
3) wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

LEŚNICTWO
1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2) przygotowywanie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu Lasów Państwowych,
3) określanie zadań właścicieli lasów w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w przepisach,
4) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt nadleśnictwa,
5) przyznawanie środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę w związku z odnowieniem lub przebudową drzewostanu,
6) po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru - w odniesieniu do pozostałych lasów,
7) po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdzenie uproszczonego planu urządzania lasów,
8) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
9) dokonywanie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych,
10) naliczanie ekwiwalentu za wyłączenie gruntów i prowadzenie upraw leśnych, przenoszenie ekwiwalentu na nowego nabywcę gruntu, wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu,
11) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna,
12) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
13) zlecanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych,
14) zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
15) przyznawanie z budżetu państwa środków w braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych, spowodowanych czynnikami biotycznymi oraz abiotycznymi zagrażających trwałości lasów.

OCHRONA PRZYRODY
1) prowadzenie rejestru zwierząt chronionych przepisami U.E (cites). Nie dotyczy ogrodów botanicznych i zoologicznych,
2) wydanie zaświadczeń o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 3,
3) w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i ustalanie opłaty oraz kary administracyjne za usuwanie drzew i krzewów.

OCHRONA ZWIERZĄT
Opiniowanie wniosków w sprawie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

 

Podmiot udostepniający:    Starostwo Powiatowe w Prudniku   
Data wytworzenia: 2016-02-19

 

 

 • Opublikował: Magdalena Gołąbek, data publikacji: 28-09-2007 14:21
 • Modyfikował: Magdalena Gołąbek, data modyfikacji: 19-02-2016 10:33
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Gołąbek
 • Data wytworzenia: 28-09-2007
 • Ilość wyświetleń: 3570
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/681/1804/wydzial-inzynierii-i-ochrony-srodowiska.html
 • Opublikował: Magdalena Gołąbek, data publikacji: 28-09-2007 14:21
 • Modyfikował: Magdalena Gołąbek, data modyfikacji: 19-02-2016 10:33
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Gołąbek
 • Data wytworzenia: 28-09-2007
 • Ilość wyświetleń: 3570
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/681/1804/wydzial-inzynierii-i-ochrony-srodowiska.html
 • Data publikacji: 28-09-2007 14:21 przez: Magdalena Gołąbek
 • Modyfikował: Magdalena Gołąbek
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Gołąbek
 • Data wytworzenia: 28-09-2007
 • Ilość wyświetleń: 3570
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-02-2016, godz. 10:33:37
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  19-03-2015, godz. 10:00:10
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  19-03-2015, godz. 09:58:48
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  19-03-2015, godz. 08:48:37
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  19-03-2015, godz. 08:48:15
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-03-2011, godz. 10:57:51
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-03-2011, godz. 10:56:51
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-03-2011, godz. 10:56:25
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-03-2011, godz. 10:56:11
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-03-2011, godz. 10:55:27
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-03-2011, godz. 10:52:24
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-03-2011, godz. 10:50:50
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  18-02-2010, godz. 09:21:21
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  13-03-2009, godz. 08:32:39
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  28-07-2008, godz. 14:06:09
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  07-12-2007, godz. 08:19:31
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  28-09-2007, godz. 14:21:31
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 76

 

tel.: 77 438 17 00
fax: 77 438 17 01
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl